Često postavljana pitanja

U Javnome pozivu školama navedeno je: „Suglasnost Vijeća roditelja, u čijem donošenju obvezno moraju sudjelovati roditelji učenika koji se uključuju u eksperimentalni program.“ Predlažemo da prije rasprave o navedenoj suglasnosti na Vijeću roditelja uključite roditelje djece koji će u idućoj školskoj godini biti u petome i sedmome razredu osnovnih škola. Odluku o suglasnosti vezano uz sudjelovanje škole u eksperimentalnome programu donosi Vijeće roditelja koje je aktivno tijekom školske godine 2017./18. Ako škola bude odabrana za sudjelovanje u eksperimentalnome programu, svakako treba na svojim mrežnim stranicama informirati buduće učenike i njihove roditelje kako bi prije upisa u školu bili upoznati s eksperimentalnim programom u koji će biti uključeni.

Ne, navedeni materijalni uvjeti odnose se na realizaciju eksperimentalnoga programa, koju osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja te nisu uvjeti za prijavu škola na ovaj javni poziv.

Navedeni podaci potrebni su za informirano odlučivanje o potencijalu škole za realizaciju eksperimentalnoga programa, a govore nam je li predmetna nastava stručno ili nestručno zastupljena u školi. Na temelju tih podataka organizirat će se i prikladne edukacije za učitelje.

Ne, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pružit će školama financijsku i stručnu potporu te će uz ostalo osigurati da učenici imaju sve potrebne nastavne materijale bez dodatnih troškova.

Razina digitalne zrelosti dobivena je samovrednovanjem škola prema okviru za digitalnu zrelost škola u projektu e-Škole. Informacija o razini digitalne zrelosti škola dostupna je ravnateljima škola. Ako je niste dobili, možete se obratiti CARNET-ovu Helpdesku na e-mail adresu: [email protected]. Ako škola nije već popunila „Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola“, može to još uvijek učiniti na mrežnoj stranici: https://digitalna-zrelost.carnet.hr/.

Za sudjelovanje u eksperimentalnom programu prijavljuje se cijela škola, dakle svi razredi i predmeti koji su navedeni u eksperimentalnom programu „Škola za život“. Dakle, svi razredi i predmeti u 1. i 5. r te Biologija, Fizika i Kemija u 7. razredima. Djelomično sudjelovanje nije planirano.

Eksperimentalni program „Škola za život“ uključit će nekoliko strukovnih škola koje imaju četverogodišnje programe. U njima će se eksperimentalno provoditi samo općeobrazovni predmeti. Ovaj eksperimentalni program nije povezan sa eksperimentalnim strukovnim kurikulumima koji su od 2012. testirani u školama i postali redovni program u 2017.

Što nakon prve eksperimentalne godine – da li se nastavlja po novom (sljedećem, kojem?) programu? Ili se učenici “vraćaju” na stari program?

Tijekom provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ kontinuirano će se raditi praćenje provedbe i evaluacija eksperimentalnog programa. Ovisno o prikupljenim informacijama i rezultatima odlučit će se o dinamici nastavljanja programa. Vjerujemo da će nakon prve godine sve škole krenuti po novim kurikulumima, a eksperimentalne škole ući u drugu godinu eksperimentalne primjene.

Čuli smo da će se tiskati novi udžbenici za eksperimentalni program. Tko ih je napisao (autori?), tko ih recenzirao, prema kojem kurikulumu? Koliko uopće ide novih udžbenika? Hoće li se tijekom nastave u eksperimentalnoj fazi masovnije koristiti npr. tableti umjesto udžbenika ili radnih bilježnica?

Zakon o odgoju i obrazovanju za eksperimentalne programe predviđa i eksperimentalne nastavne materijale, uključivši i udžbenike. Eksperimentalne udžbenike izrađivat će nakladnici, a oni samostalno odabiru i angažiraju autore za svoja izdanja. Udžbenici i ostali nastavni materijali bit će izrađeni prema novim kurikulumima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a recenzirati će ih članovi stručnih radnih skupina koji su pripremali kurikulumske dokumente. U eksperimentalnom programu planirano je kombinirana uporaba tiskanih i elektroničkih oblika nastavnih materijala.

Da li su u prethodnoj fazi odrađeni pripremni razgovori s ravnateljima OŠ u svezi implementacije eksperimentalnog programa u školama/gimnazijama? Ako jesu, kada i gdje, tko su bili nazočni? Ako nisu, da li će biti takvog sastanka i kada?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano surađuje sa svim dionicima sustava obrazovanja i to na različite načine – na stručnim skupovima, županijskim stručnim vijećima, konferencijama, razgovorima, webinarima, e-biltenom, odgovaranjem na upite putem telefona ili elektroničke pošte; pa je i tako za sva pitanja u vezi eksperimentalnog programa moguće dobiti odgovore na adresi [email protected] ili potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja https://mzo.hr/hr/rubrike/eksperimentalni-program na kojima redovno objavljujemo nove odgovore. Eksperimentalni program najavljen je na svim skupovima ravnatelja, putem medija te e-biltenom kojeg jednom mjesečno šaljemo svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, Za škole koje budu odabrane za provođenje eksperimentalnog programa organizira će se posebne edukacije i različiti oblici pružanja podrške pri realizaciji programa.

Smatrate li da je razdoblje od 30 dana dovoljno da bi SVI koji trebaju dati suglasnost mogli to učiniti u takvom kratkom vremenu, za eksperimentalnu fazu? Ili bi taj rok ipak trebao biti dulji, to prije što o tome neće moći OŠ razgovarati s roditeljima budućih prvašića?

Vjerujemo da je rok dovoljan da škola odluči želi li se prijaviti za eksperimentalni program ili ne, te prikupi sve potrebne suglasnosti i pripremi motivacijsko pismo. U Javnome pozivu školama navedeno je: „Suglasnost Vijeća roditelja, u čijem donošenju obvezno moraju sudjelovati roditelji učenika koji se uključuju u eksperimentalni program.“ Predlažemo da prije rasprave o navedenoj suglasnosti na Vijeću roditelja uključite roditelje djece koji će u idućoj školskoj godini biti u petome i sedmome razredu osnovnih škola. Odluku o suglasnosti vezano uz sudjelovanje škole u eksperimentalnome programu donosi Vijeće roditelja koje je aktivno tijekom školske godine 2017./18. Ako škola bude odabrana za sudjelovanje u eksperimentalnome programu, svakako treba na svojim mrežnim stranicama informirati buduće učenike i njihove roditelje kako bi prije upisa u školu bili upoznati s eksperimentalnim programom u koji će biti uključeni.

Kako će se reflektirati npr. informatika na kontinuitet nastave, ako se ona sada obvezno uvodi npr. u 7. razredu, a do sada je učenici nisu imali (6. razred jer nije bilo obvezno)? Ako će se uvesti da li će krenuti program od osnove ili će se nastaviti u nekom “naprednijem” obliku (pod pretpostavkom da svi učenici znaju osnove informatike)?

Novi kurikulum Informatike ne uvodi se eksperimentalno, nego zamjenjuje postojeći program Informatike koji datira iz 1994. za SŠ ili 2006. za OŠ. Obavezna Informatika uvodi se u 5. i 6. razrede osnovne škole, a u 7. i 8. zadržava status izbornog predmeta. Ishodi učenja u kurikulum su navedeni tako da omogućavaju realizaciju na odgovarajućoj razini za sve učenike. Učitelji informatike već polaze edukaciju koja će ih pripremiti za različite izazove uvođenja novog kurikuluma Informatike i vjerujemo da će do rujna biti spremni realizirati nastavu i sa učenicima koji su već pohađali Informatiku i s onima kojima će to biti tek prva godina. Slične izazove učitelji Informatike, ali i svi ostali rješavaju već godinama, jer ne postoji razred u kojem svi učenici imaju jednako znanje i kompetencije, uvijek ima učenika koji mogu i žele više, kao i onih kojima je potrebna pomoć u dostizanju minimalne razine ishoda učenja.

Koliko su učitelji, odnosno profesori pripremljeni za tu tzv. eksperimentalnu fazu? Ako nisu, kada će početi pripreme, koliko će trajati, tko će obavljati, na temelju kojih programa i udžbenika (koji se tek planiraju tiskati)?

Za učitelje i nastavnike eksperimentalnih škola pripremljena je edukacija koja će početi odmah nakon odabira eksperimentalnih škola, a provodit će se uživo i online i pokriti sve teme koje su potrebne kako bi spremno u rujnu krenuli s eksperimentalnim programom. Također tijekom školske godine će im biti osigurana savjetnička potpora i posjeti kako bi im se kontinuirano pomagalo u provedbi.

Što ako ne uspije eksperimentalna prva godina? Hoće li se i pod kojim uvjetima učenici “vratiti” na “stari” program? Što s eventualnim (i kojim) posljedicama za daljnje obrazovanje djece, u konačnici i nastavno-pedagoškog osoblja? (u sjećanju nam je i tzv. Šuvarova reforma koja je imala dalekosežne posljedice)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja čini sve što je moguće kako bismo predvidjeli sve rizike eksperimentalnog programa i osigurali uspješnu provedbu. Osigurana su financijska sredstva za opremanje škola, pripremaju se različiti nastavni materijali, osigurana je kvalitetna edukacija učitelje te kontinuirana podrška cijeloj školskoj zajednici. No, kako bi obrazovna reforma zaista uspjela u njoj trebamo sudjelovati svi – i roditelji, učitelji, učenici, lokalna zajednica, ministarstvo.

Što ako se u prvoj fazi eksperimenta otkrije npr. manjkavost udžbenika i sadržaja, da li će se opet (i po kojim kriterijima) tiskati novi udžbenici? Što sa tada već starim udžbenicima (u stari papir ili..)?

Eksperimentalni program uključuje kontinuirano praćenje realizacije te evaluaciju svih elemenata eksperimentalnog programa. Prema rezultatima evaluacije radit će se na poboljšanju kurikuluma, nastavnih materijala i svih ostalih elemenata. Svi nastavni materijali koji će se koristiti u eksperimentalnom programu ostaju školi na raspolaganju.

S obzirom da se želi postići prostorna ravnomjernost i disperzivnost eksperimentalnog programa po kojim kriterijima će se provoditi selekcija prijavljenih škola? Kako će se, gdje i kada provoditi pripremna edukacija nastavno-pedagoškog kadra? Iz kojih sredstava će se financirati eksperimentalni program, odnosno kada će udžbenici biti dostupni za javnost?

U Javnom pozivu školama i Eksperimentalnom programu dostupne su informacije o tome https://mzo.hr/hr/rubrike/eksperimentalni-program Sve će biti pripremljeno kako bi eksperimentalni program uspješno počeo u rujnu.

Koja je uloga roditelja u svemu ovome, kako ih vidite u postupku pripreme za prijavljivanje na Javni poziv ako o tom novom programu nemaju dovoljno spoznaja ni sami djelatnici u obrazovnom sustavu RH? Zašto javnost ne zna više o svemu objavljenom u Javnom pozivu?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje informacije o svojim aktivnostima putem različitih medija, od mrežnih stranica, obavijesti koje se šalju školama i učiteljima, razgovorima za televiziju, radio, te putem članaka u novinama. Sve informacije su javno dostupne i uvijek smo spremni dodatno pojasniti ako je nešto potrebno. Vjerujemo da nam je svima važno obrazovanje i da zajednički možemo poboljšati sustav obrazovanja i napraviti školu za život, a ne samo za ocjenu.