Često postavljena pitanja

Elementi vrednovanja i upisivanje ocjene

Elementi vrednovanja i upisivanje ocjene

Objavljeno: 19. travnja 2020.

Moramo li sada dodavati novi element vrednovanja aktivnost ili se ocjene iz aktivnosti unose u postojeće elemente vrednovanja?

Elementi vrednovanja propisani su kurikulumima predmeta i upisani su u e-Dnevnik. Aktivnosti i zadaće se ne ocjenjuju kao zaseban element, nego mogu biti jedna od sastavnica u rubrici za vrednovanje. Ovisno o konceptu postavljenih zadataka ocjena može biti unesena u jedan ili više elemenata vrednovanja koji su navedeni u predmetnom kurikulumu.

Ima zadataka kojima je naglasak na provjeravanju znanja i zadataka koji su više usmjereni na neku aktivnost i istraživanje, ali svaki zadatak može se povezati s postojećim elementima vrednovanja. Aktivnost i rad učenika treba prepoznati i pozitivno vrednovati, počevši od sudjelovanja u raspravama u virtualnom okružju preko vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja pa sve do samostalnog istraživanja i davanja prijedloga za daljnje učenje i istraživanje.

Aktivnost i samostalnost u radu učenika treba prepoznati, poticati i pozitivno vrednovati, od izrade domaćih zadaća do suradničkog učenja i samostalnog istraživanja. Cilj je da učenici postanu samostalni u učenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje učenje i rezultate.

U nastavku pročitajte nekoliko primjera vrednovanja aktivnosti učenika iz različitih nastavnih predmeta.

Matematika

Ako je učenicima zadan zadatak da analiziraju podatke o rastu oboljelih od virusa COVID-19 te prikažu grafički uz interpolaciju linearne ili eksponencijalne funkcije, tada se takva ocjena može upisati u elemente vrednovanja matematička komunikacija, ali i rješavanje problema i usvojenost znanja i vještina. U tijeku analize zadaće učenik može sudjelovati u diskusiji na tu temu, ali i u postupku vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja u kojem se razgovara o pojedinim rješenjima te u tom postupku također može biti više ili manje aktivan što treba uzeti u obzir prilikom vrednovanja i ocjenjivanja. Dakle, rubrika za ocjenjivanje treba sadržavati dodatne sastavnice koje odražavaju aktivnosti i redovitost sudjelovanja, a u ovom slučaju to bi mogle biti: broj analiziranih primjera širenja virusa, broj svrsishodnog sudjelovanja u diskusiji, je li učenik napravio samovrednovanje ili je kvalitetno sudjelovao u vršnjačkom vrednovanju. Posebni zadatak vezan uz matematičku komunikaciju može biti da učenici pronađu grafičke prikaze koji su u proteklih nekoliko dana bili u medijima i komentiraju ih. U tom će slučaju glavni naglasak biti na aktivnosti učenika, a ocjena se upisuje u element vrednovanja matematička komunikacija

Strani jezici

U nastavi stranog jezika može se od učenika tražiti da postave pitanja u određenom obliku ili korigiraju pitanja drugih učenika i broj postavljenih pitanja u određenom obliku može biti sastavnica rubrike vrednovanja. Ako se zadatkom vrednuje vještina pisanja (npr. pisanje kratke poruke, opisa osobe, tijeka dana, pisanje eseja i sl.), aktivnost učenika može se vrednovati pomoću jedne od sastavnica u rubrici, a ocjena će biti upisana u element pisanje. Slično je i kod zadataka kojima se vrednuje vještina govorenja. Rubrike koje su prezentirane učiteljima uglavnom već sadrže sastavnicu izvršenje zadatka unutar koje se može procijeniti učenikova aktivnost.
U složenijim zadacima (projektni ili istraživački zadatak) koji se sastoje od više etapa (npr. istraživanje, razumijevanje, rasprava, prezentiranje rezultata) aktivnost se može vrednovati pomoću sastavnice koja obuhvaća aktivnost učenika i pravovremenost izrade pojedine faze zadatka. Pritom ocjene mogu biti upisane u nekoliko elemenata vrednovanja, primjerice pisanje ili čitanje i slušanje s razumijevanjem.

Hrvatski jezik

Primjerice, u zadatku pisanja teksta o temi učenici primjenjuju znanja o strukturi teksta, jezična znanja i/ili znanja iz književnosti i istražuju dodatne informacije. Aktivnosti su tijekom procesa pisanja planiranje i korekcija teksta te samostalno pretraživanje interneta. Zadatak se ocjenjuje pomoću rubrike čije su sastavnice npr.: 1. pravilna uporaba gramatičkih znanja u tekstu, 2. struktura teksta, 3. obilježja opisnog i pripovjednog diskursa, 4. obilježja pjesništva, 5. struktura lirske pjesme. Dodatne su sastavnice kojima se prati aktivnost: 6. pretraživanje informacija i 7. sudjelovanje u planiranju pisanja, 8. sudjelovanje u vršnjačkom vrednovanju. Zadatak se ocjenjuje dvjema ocjenama: iz elementa vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija (prve tri sastavnice) i iz elementa vrednovanja književnost i stvaralaštvo (4. i 5. sastavnica). Aktivnosti učenika u sastavnici 6. dio su ocjene u elementu književnost i stvaralaštvo, a u sastavnici  7. i 8. dio su ocjene u elementu vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija.
Sudjelovanje učenika u kreativnim aktivnostima (izrada videobloga, razrednih novina, lutaka, stripova, slikovnica, ilustracija priče, snimanje fotografija prema motivima, kratkih filmova ili radioemisija, monologa, sudjelovanje u online parlaonicama ili sudnicama, organizacija malih tematskih izložbi) može pri ocjenjivanju u nastavi na daljinu biti upisano u element vrednovanja književnost i stvaralaštvo, a istraživanje dostupne literature na internetu i sudjelovanje u raspravama aktivnosti su koje se mogu ocijeniti u elementu vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija.

 

Razredna nastava – kombinacija nastavnih predmeta

Primjerice, zadatak je učenika izraditi slikovnicu kojom će predstaviti svoju obitelj i svoj dom. Učenici tijekom tjedan dana svaki dan rade jednu stranicu slikovnice koja sadrži dva zadatka ili više te tijekom rada svakodnevno pomoću lista za samoprocjenu prate kako ostvaruju zadatke. Primjeri su dnevnih zadataka:

  • Opiši jednu biljku koja raste u tvom selu/gradu. Nacrtaj tu biljku koristeći tople i hladne boje.​
  • Odaberi i nacrtaj jednu životinju koja živi u tvom selu/gradu. Saznaj o njoj neku zanimljivost i zapiši je u najmanje tri rečenice.​
  • Postavi tri pitanja o izabranoj biljci ili životinji na koja bi željela/želio saznati odgovor.

Aktivnost učenika može se pratiti kroz sudjelovanje učenika u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju, detaljima koje uključuju u rješavanje zadataka, njihovu ustrajnost i samostalnost. Ocjene u ovom primjeru mogu se upisati u element vrednovanja Prirode i društva istraživačke vještine, produktivnost iz Likovne kulture te hrvatski jezik i komunikacija u Hrvatskom jeziku.

Povijest

Ocjena iz aktivnosti upisuje se u element vrednovanja proceduralno znanje. Primjerice, ako učenik piše esejski odgovor za element vrednovanja proceduralno znanje ocjenjujemo kako je učenik osmislio uvod, razradu eseja i zaključak, na koji je način oblikovao svoje argumente i kako ih je potkrijepio povijesnim izvorima i/ili literaturom i/ili primjerom iz udžbenika, kako je prikupio informacije i sl. Ako se ocjenjuje, primjerice, izrada plakata, prezentacije, postera, stripa, grafičkih organizatora, ideja za virtualne izložbe, kreiranje radioemisija, snimki govora na zadanu temu, vrednuje se način/aktivnost kako je učenik došao do konačnog uratka, što obuhvaća odabir relevantnih podataka, strukturiranje rada / uratka, odabir i korištenje ilustracija i sl.

Tehnička kultura

Zadatak koji se vrednuje može biti, primjerice, izrada modela cilindra motora s klipom. Vrednuje se u dva do tri elementa vrednovanja prema kurikulumu nastavnog predmeta Tehnička kultura. Kod ocjene praktične vježbe gdje se vrednuje razina usvojenosti vještina i tehnička tvorevina, učenici nakon izrade modela fotografiraju pojedine pozicije prema dobivenim uputama i daju ih učitelju na uvid. Osim ocjene izrađene tehničke tvorevine vrednuje se i aktivnost učenika – sudjelovanje u diskusijama tijekom postupka izrade, kao i redovitost u izvršavanju zadataka u okviru dogovorenih rokova. Ocjena se upisuje u element vrednovanja vježbe i praktičan rad.
Učenici dobivaju ocjenu za aktivnosti kojima pokazuju svoju savjesnost, redovitost i odgovornost: jesu li pripremili potreban pribor, alat i materijal, jesu li sudjelovali u raspravi oko kreiranja kriterija vrednovanja zadatka i jesu li proveli vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje. Ocjena se upisuje u element vrednovanja samostalnost i odgovornost.

Geografija

U nastavnom predmetu Geografija ocjena iz aktivnosti može se upisati u bilo koji od tri postojeća elementa vrednovanja, ovisno o tome provjerava li se zadatcima aktivnost koja se odnosi na znanje (npr. zadatak esejskog tipa ili digitalna prezentacija na zadanu temu), neka od geografskih vještina (npr. istraživačke vještine, vještine crtanja dijagrama i sl.) ili kartografsku pismenost.
Aktivnost učenika može biti jedna od sastavnica rubrika za vrednovanje i na taj način će biti sastavni dio konačne ocjene zadatka. Aktivnosti učenika treba jasno navesti u uputama samih zadataka (kolegijalni osvrti, refleksije na vlastiti rad i postignute rezultate i komentar tuđih refleksija, brojnost i kvaliteta korištenih izvora podataka i sl.) te je učenike potrebno unaprijed upoznati da će aktivnost biti dio konačne ocjene.

Kemija

Preporučene metode vrednovanja naučenoga u nastavi na daljinu su vrednovanje seminarskih i projektnih radova, esejskih zadataka, rješavanje domaćih radova (računskih i “teorijskih” zadataka koje je nastavnik zadao s točno određenim rokom predaje rješenja zadanog), izrada samostalnih praktičnih radova, laboratorijski izvještaj temeljen na izvođenju primjerenog pokusa „kod kuće“ ili češće na temelju pregleda pokusa na zadanoj internetskoj poveznici, prikaz istraživanja, različite prezentacije, referati, plakati, križaljke te konceptualne mape. Sve navedene metode vrednovanja uključuju kontinuirano praćenje učenikove aktivnosti davanjem povratnih informacija učeniku tijekom svake od etapa izrade  postavljenog zadatka. Za davanje povratne informacije i vrednovanje naučenog preporučuje se koristiti analitičke i holističke rubrike s čijim su sastavnicama/opisnicama učenici unaprijed upoznati. Ovisno o konceptu postavljenih zadataka ocjena može biti unesena u jedan ili u oba elemenata vrednovanja usvojenost kemijskih koncepata ili prirodoznanstvene kompetencije, ovisno o odgojno-obrazovnim ishodima čiju razinu  ostvarenosti zadatak provjerava.

Fizika

U nastavnom predmetu Fizika aktivnost se vrednuje u okviru elementa vrednovanja istraživanje fizičkih pojava. Vrednuje se kontinuiranim praćenjem učenikove aktivnosti u istraživački usmjerenom učenju i poučavanju. Vrednovanje uključuje kontinuirano praćenje i pregledavanje učenikovih zapisa. Nadalje, vrednuje se doprinos timskom radu pri istraživanju i raspravi u skupinama, sustavnost i potpunost u opisu pokusa i zapisu vlastitih pretpostavka, opažanja i zaključaka.

 


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin