Lipanj i srpanj 2019.

Fizika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Fizika, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Objavljeno: 27. srpnja 2019.

Izvješće sa stručnih usavršavanja učitelja/nastavnika Fizike na županijskoj i lokalnoj razini održanih u vremenskom periodu od 03.06.2019. do 05.07.2019. u sklopu obrazovne reforme Škola za život.

Broj stručnih usavršavanja: 24

Broj sudionika koji su sudjelovali na stručnim skupovima: 704

Predavači: Vlado Halusek, Miro Plavčić, Tomislav Štefančić, Nevija Brstilo, Nataša Bek, Zrinka Gregurić Ferenček, viši savjetnik Gordan Pihač, viša savjetnica Verica Jovanovski i viša savjetnica Tatjana Ivošević.

Broj sudionika koji su prisustvovali na stručnim usavršavanjima i ispunili evaluaciju vezanu uz provedena stručna usavršavanja i temeljem čijih odgovora je izrađeno ovo izviješće je 301 odnosno 43% od ukupnog broja prisutnih (prijavljenih) sudionika.

Tema stručnog skupa: Kurikulumski pristup poučavanju

Sadržaj stručnog skupa:

 1. Uvodne refleksije o planiranju poučavanja
 2. Izlaganje: Od ishoda do vrednovanja
 3. Radionica: Kurikulumski pristup poučavanju i prezentacija uradaka
 4. Završna refleksija
 5. Odgovori na pitanja
 6. Evaluacija stručnog skupa

 

 1. Uvodne refleksije o planiranju poučavanja

Sudionici skupa su tijekom uvodnih refleksija izdvojili tri ključna pojma koja se odnose na kurikulumsko planiranje poučavanja predmeta Fizika te su ih međusobno usporedili i komentirali. Zatim su napisali jedno pitanje o kurikulumskom pristupu poučavanju na koje su dobili odgovor tijekom radionice.

 1. Izlaganje: Od ishoda do vrednovanja

Kroz izlaganje sudionici su upoznati sa strukturom predmetnog kurikuluma Fizika kako slijedi:

 1. Svrha i opis predmeta
 2. Odgojno-obrazovni ciljevi učenja i poučavanja
 3. Struktura: organizacijska područja predmetnoga kurikuluma
 4. Odgojno-obrazovni ishodi, sadržaji i razina ostvarenosti „dobar” na kraju razreda, po razredima i konceptima/domenama
 5. Povezanost s drugim predmetima i međupredmetnim temama
 6. Učenje i poučavanje predmeta
 7. Vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome predmetu (tri pristupa vrednovanju i elementi vrednovanja: Znanje i vještine; Konceptualni i numerički zadaci; Istraživanje fizičkih pojava)

Prije radionice sudionici su upoznati s: · kurikulumskim planiranjem poučavanja · sastavnicama Godišnjeg izvedbenenog kurikuluma (GIK): odgojno-obrazovni ishodi predmetnoga kurikuluma koje ćemo ostvariti u navedenoj temi  okvirni broj sati za ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda u temi Sudionicima skupa prikazana je primjer kurikulumskog planiranja iz metodičkog priručnika za Fiziku (primjer godišnjeg izvedbenog kurikuluma).

 1. Radionica: Kurikulumski pristup poučavanju i prezentacija uradaka

Sudionici su podijeljeni u grupe te im je predstavljen zadatak radionice:

 1. Oblikujte odgojno-obrazovni ishod na razini aktivnosti na temelju odgojno-obrazovnih ishoda predmetnoga kurikuluma.
 2. Odaberite metodu vrednovanja ishoda na razini aktivnosti iz prvoga zadatka i izradite primjer vrednovanja za učenje koja će obuhvatiti sve učenike u razredu. Odabranom metodom vrednovanja za učenje treba se provjeriti ostvarenost svih dijelova oblikovanog ishoda na razini aktivnosti.
 • Osmislite aktivnost kojom biste ostvarili ishod na razini aktivnosti iz prvog zadatka tako da ona: · ima logičan slijed i ostvariva je u planiranom vremenu, · omogućuje aktivno sudjelovanje svih učenika, · omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja najmanje dvije međupredmetne teme od koje jedna treba biti Učiti kako učiti.

Nakon radionice svaka je grupa predstavila svoj rad ostalim sudionicima.

 1. Završna refleksija

Sudionici su izradili grafički organizator kojim su prikazali zaključke svog tima.

Naveli su: · 3 ključne informacije koje su saznali ili koje su im sada jasnije nego prije, · 2 pojma o kojima bi željeli znati više, · 1 pojam vezan uz kurikulumski pristup poučavanju koji im nije jasan.

 1. Odgovori na pitanja

Nakon radionice sudionici su dobili odgovore na postavljena pitanja.

 1. Evaluacija stručnog skupa

Na kraju su sudionici evaluirali skup ispunjavanjem upitnika.

 

Navedite o kojim biste temama željeli saznati više u virtualnim učionicama ili na stručnim skupovima uživo.

Ishodima
Konkretizirati što je novo u izvedbi, planiranju i administraciji u odnosu na dosadašnje
Kako uskladiti slobodu planiranja i ispunti sve ishode?
Ishodi
Izrada mjesečnih planova i programa
O inkluziji učenika po prilagođenom programu u nastavu
Kognitivne razine
Kognitivna razine
Individualizirani rad s darovitim učenicima i s učenicima s poteškoćama
Upis nastavnog sata
Godišnji izvedbeni kurikulum
Kvaliteta nastavnog procesa u razredu sa naprednim i motiviranim učenicima, nemotiviranim i nezainteresiranim učenicima i učenicima prema prilagođenom i individualnom programu ISTOVREMENO.
Priprema, IOOP-i
O sumativnom vrednovanju.
..
Vrednovanje
Vrednovanje, metodički priručnik
Vrednovanje, pripreme za nastavni sat…
Vrednovanje
Ishodi
Kako smanjiti nepotrebnu administraciju…
Izrada plana i programa, nacini vrednovanja
Vrednovanje i međupredmetno povezivanje
O kreiranju godisnjeg izvedbenog programa.
Primjerima iz prakse.
Formativno vrednovanje
Vrednovanje, međupredmetne teme
Vrednovanje
O vrednovanju.
Web alati
Za sada nemam pitanja
o formativnom vrednovanju
.
Vrednovanje grupnog rada.
Vrednovanje
Pedagoska dokumentacija, rad s učenicima s poteškoćama, radne bilježnice
Primjeri dobre prakse
Vrednovanje učeničkih postignuća.
Vrednovanje
Vrednovanje
vrednovanje, gik
Željala bih da se praktičnim primjerima objasni / približi sumativno i formativno vrednovanje.
Koliko i što sve treba zapisati od formativnog vrednovanja treba unijeti u e-dnevnik.
Vrednovanje učenika s poteškoćama
razrada ishoda aktivnosti (rasprava što je dobro , na koji način… – jedan ishod a mnogo sudionika pa i više različitih ideja), formativno i sumativno vrednovanje
Kurikulumski  pristup i državna matura.
Rad s darovitim učenicima
Formativno – sumativno vrednovanje. Kako zaključiti ocjenu? Imati iste kriterije na nivou države.
Volio bih da bude još ovakvih radionica, a ne suhoparna predavanja, koja ne vode nigdje.
Formativno vrednovanje
Izrada pisanih provjera, načini sumativnog vrednovanja (čini mi se da smo puno govorili o formativnom, što smatram odličnim, ali sumativno nekako ostalo zapostavljeno iako dosta kolega, pa i ja sama, ima dvojbu oko istih), vertikalna suradnja sa srednjim školama (čemu se više posvetiti u pripremi za srednju školu)…
Raspraviti o konkretnim kriterijima vrednovanja za ocjene 2, 3, itd. koji nisu jednaki u svim školama i kod svih predmetnih nastavnika.
Kako održavati ovakav tip nastave kad nam skole nisu jednako opremljene jedan je od najveci problema koji bi se trebao na skupovima obraditi.
Eksperimentalni radovi iz nastavne prakse.
konkretne PRIMJENE  Zakona  za  Obveze i učenika i roditelja i centara socijalne skrbi, sa osobnom i novčanom odgovornošću,
O kriterijima vrednovanja (najviše ocjenjivanja) za ostale razine (osim razine “dobar”).

O (usklađenom) strukovnom nazivlju (“dinamometar”, “kondenzator” i sl.)

Planiranje
Kritičko mišljenje
Vrednovanje učenja
Vrednovanje
Vrednovanje
.
Sumativno vrednovanje istraživanja pojmova i sudjelovanja u nastavnom procesu
Samovrednovanje
Kurikul
Što su tj. koje su međupredmetne teme?
Vrednovanje
Vrednovanje
Planovi i programi, kurikul, jedinstveni kriteriji ocjenjivanja
vrednovanje
O ocjenjivanju, o tome da mi roditelji ne dolaze zadnji tjedan, o pravima koje imam ja kao nastavnik jer mi se čini da ja nikakvih prava nemam. Oni mogu ne raditi cijelu godinu, raditi nered i na kraju se ja trebam bojati roditelja i inspekcija samo zato jer netko nema radne navike
O ocjenjivanju i izradi pogodnih materijala za isto
Nemam prijedlog
O tome tko ce nabaviti pribor za pokuse jer sredstva koja su poslana navskole su zanemariva.
Uglavnom je većina stavri obrađena.
Primjena IKT
Nema prijedloga.
Pisanje kurikuluma
Vrednovanje, međupredmetne teme
Rad s nadarenim učenicima u redovnoj nastavi
Vrednovanje i kriteriji ocjenjivanja
Vrednovanje
O radu s djecom sa pp
Novi načini učenja i poučavanja, pokusi i kako ih sve iskoristiti, vrednovanje kao učenje…
Izvođenje ocjene iz niza formativnih vrednovanja.
Vrednovanje u elementu Istraživanje fizičkih pojava (kako vrednovati grupni rad ili rad u paru).
Vrednovanje
—–
Nemam tema  o kojima bih željela nešto dodatno saznati
Koncept bilješke u e-Dnevniku, primjeri dobre prakse
Vrednovanje
Trenutno nemam ideja.
Projektna nastava
Primjena ITK u nastavi
Koja svrha kad je sve ostalo isto nakon eksperimentalne godine, bit će sve da je savršeno
Izrađivanje kvizova i sl. na internetu
Gdje nabaviti pribor
Vrednovanje
Ishod aktivnosti i vrednovanje aktivnosti
Kako sve uklopiti u 45 minuta nastavnog sata ?
Vrednovanje
N
Vrednovanje i opisane ocjene
Prilagođeni
Vrednovanje
O formativnom vrednovanju
Ništa poebno.
Trenutno nemam ideju.
Vrednovanje kao učenje
Međupredmetne teme u nastavi fizike.
Formativno vrednovanje
Učiti kako učiti
Formativno vrednovanje
Način ocjenjivanja
Vrednovanje grupnog rada.
Vise o vrednovanju
Vrednovanje
Vrednovanje, kriteriji ocjenjivanja
Vrednovanje
Elementi vrednovanja- sto kako i na koji nacin upisati u e-dnevnik
Vidjeti jedan ogledni sat
Elementi i kriteriji ocjenjivanja
Elementi ocjenjivanja. Kriteriji vrednovanja
Vrednovanje
Vrednovanje i ocjenjivanje
Ogledni sat
Vrednovanje, samovrednovanje, refleksija
Vrednovanje
Elementi ocjenjivanja i kako osmisliti kriterije vrednovanja
Vrednovanje
Elementi i kriteriji vrednovanja
Pokusi u nastavi, kognitivno shvaćanje primjenjivosti
Ogledni sat
Htjela bih vidjeti primjer nastavnog sata, kako to sve funkcionira u praksi.
o pristupu djeci s poteskocama i darovitoj djeci, o nacinu vrednovanja
Kriteriji ocjenjivanja, ostvarivanje poukusa i grupnog rada u istraživački usmjerenoj nastavi.
Vrednovanje i kriteriji ocjenjivanja
Vrednovanje- sumativno
Kako u praksi izgleda izrada svih kurikuluma, pisanje pripreme i izvedba sata
Primjena IKT tehnologija
Ucenici s teskocama i njihov prakticni rad
Uzgon.
Uzgon
Učenički pokusi
Iz diskusije je očito da se ne osjeti dovoljna povezanost vrjednovanja u svim fazama planiranja s brojčanom ocjenom koju na kraju svih priča – upisuje nastavnik.
Vrednovanje….primjeri iz prakse
Kako provoditi formativno vrednovanje
Planiranje vrednovanja na primjerima dobre prakse
Razrada ishoda. Kako postaviti ishode na razini nastave od propisanih ishoda na razini predmeta.
Elementima vrednovanja i kriteriju ocjenjivanja
primjer u nastavi
Elementi ocjenjivanja
Nemam
Nemam
Nemam dodatnih tema
Trenutno nemam želja
Vrednovanje
Objašnjeno je trenutno sve što me zanimalo.
Primjeri iz prakse vezani za istraživačke radove
Kako se oduprijeti pritiscima roditelja koji ne prihvaćaju svoju odgovornost u procesu odgajanja svoje djece u smislu redovitosti rada i redovitog komuniciranja s predmetnim nastavnicima, ali su spremni biti izričito (ne)kritični o radu nastavnika jer se u taj rad (naravno, kao i svi) “izuzetno dobro razumiju”. Po njima je ovakav rad, rad u kojem je previše zahtjeva stavljeno pred njihovu djecu, ovako se ne radi ni na fakultetu.  Roditeljima su predavali krasni nastavnici kojih se rado sjećaju i koji su znali kako naučiti učenike bez ovih nepotrebnih stvari koje predmetni nastavnik pred njihovu djecu stavlja.
Nemam želja.
Izvođenje pokusa, mjerenja i analize mjerenja u uvjetima bez kabineta i adekvatne opreme za sve učenike.
Ovoga momenta, u ovim okvirima okruženja, ne bih komentirala, navodila, ….
Rad s učenicima teškoćama
Ocjenjivanje rada u grupi
Nemam tema
1. Uvođenju “male mature” u osnovne škole, 2. o provjeri razina usvojenosti sadržaja učenika koji su bili u eksperimentalnim školama, 3. koliko su važni sadržaji u nastavi – za čega služi operativni plan i program?
Prema mom iskustvu primjena formativnog vrednovanja u nastavi zahtjeva više vremena, pa me zanima kako to uklopiti u  izvedbeni  plan, a da se obuhvate svi ishodi kurikuluma.
Elementi i kriteriji ocjenjivanja, vrednovanje
Kako napisati kvalitetan godišnji plan i program
Konkretan nastavni sat
Realni primjeri realizacije
O izvođenju, planiranju i vrednovanju eksperimentalnih vježbi
Izrada kurikula
Vrednovanje i planiranje (tematsko)
Vrednovanje – primjeri ispita
Konkretni primjeri iz prakse
Nabavka opreme
Vrednovanje i primjeri istraživanja pojava.
Planiranje, provedba aktivnosti i vrednovanje istraživanja pojava.
Xx
Prilagođeni program
Organizacija nastave (blok satovi, istraživačka nastava..)
Elementima vrednovanja
Primjerima iz prakse o formativnom vrednovanju (poteskoce sa roditeljima, zakljucivanje…)
Kriteriji vrednovanja
Digitalni alati , obavezni pokusi
Kako preživjeti administraciju?
Istraživanje pojava i vrednovanje
O vrednovanju
Definiranje ishoda
Korištenje digitalnih alata na nastavnom satu.
Način i metode vrednovanja učeničkog istraživačkog rada (3. element vrednovanja)
Formativno vrednovanje – ukljucivanje u zavrsnu ocjenu.
Vrednovanje
Demonstracijski nastavni sat skole za zivot.
O nacinu ocijenjivanja i vredovanja.
Konkretno kako povezati nove nazive/planiranje s onim što smo već radili… Jezik nije u potpunosti razumljiv.
Kako to formulirati i obaviti vrednovanja?
Čemu služe opisna formativna vrednovanja učenicima?
Pokusi
o konkretnim, primjenjivim modelima, a ne da mi sami smišljamo nešto što smo i do sada radili
Priručnici za učenje i primjeri konkretnih testova.
Evaluacija, 2-godišnje i 3-godišnje učenje fizike (2 sata tjedno) nije dovoljno za ostvarenje ishoda, neopremljenost ili nefunkcionalnost prostora (izmjena nastavnika iz više predmeta tijekom dana onemogućava brzu pripremu i pospremanje opreme), terminologija i previše pisanja umanjuje priliku za istraživanje u stvarnom procesu; nejasno mi je koliko će ovo biti korisno kad završe srednju školu (učenike od prvog dana ispitujem na ove načine i bilježim pomake u dnevniku kako bi mogli napredovati, ocjenu izvedem uvažavajući bilješke – sad je to formativno vrednovanje – ali većini se ne uči jer nema radne navike) i ne znam koliko im je to pomoglo da uče za znanje, a ne za ocjene.
O vrednovanju i istraživačkom učenju
Kako se uživo (u praksi) održava sat fizike ( 45 minuta) u samom razredu. Ja bih to htio vidjeti!!!
NIsam siguran.
O vrednovanju
Načini osmišljavanja projektne nastave
Kako provesti vrednovanje istraživanja fizikalnih pojava ?
Primjeri rada u nekim konkretnim digitalnim alatima
Istazivanje pojava, projekti
Vrednovanje
Više primjera dobre prakse onih kolegica i kolega koji su već prošli eksperimentalni program.
Uživo: Moodle-bar uvod/osnove kao poticaj (kako komunicirati s učenicima digitalno /kroz Loomen)
Ideje za grupni rad kod istraživanja s jednostavnom opremom (kućnom)
Virtualna učionica: isto Moodle (ali vođeno)
U virtualnim učionicama ili stručnim skupovima uživo bih volio vidjeti više praktičnih te konkretnih primjera i ideja raznih metoda i strategija poučavanja u kojima bi bilo više istraživačke nastave, a također i primjere vrednovanja za učenje i kao učenje
Digitalne tehnologije. Projektna nastava.
Sve vrste vrednovanja. Posebno bih želio primjere dobre prakse brze razmjene raznih materijala (od pripremljenih uputa u rješavanju problemske nastave do valorizacije) sa učenicima a da to nije u papirnatom obliku.
Istraživačka nastava u fizici, način vrednovanja u takvoj nastavi i realizacija istraživačke nastave
Vrednovanje, planiranje nastavnog sata
Vrednovanju za učenje i vrednovanju kao učenju.
.
.
Manje više sve teme su dostupne.
Škola za budućnost.
vrednovanje
Vrednovanje
Vrednovanje
Razrada ishoda
Kako pedagozi žicaju ocjene za učenike.
Vrednovanje učenikove vještine da postavlja prava pitanja
Organizacija rada u grupama, prema kojim kriterijima slagati grupe, kako vrednovati rad u grupi, kako uključiti učenike na prilagođenom programu i sl.
Izrada pismenih ispita i kriteriji ocjenjivanja.
konkretne primjere dobre prakse vezano za izvedbu pojedinih ishoda
Vrednovanje
Aktivnosti učenika kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi.
vrednovanje
Rad s darovitim učenicima.
Primjena IKT alata
IKT alati za provedbu samovrednovanja
Vrednovanje
Razvijanje kreativnosti djece kroz nastavu
Vrednovanje
/
Individualizirani i prilagođeni programi učenika.
Vrednovanje
Kako nadarene učenike pripremiti za natjecanja u eksperimentalnom dijelu
.
Kako što uspješnije izraditi godišnji izvedbeni kurikulum.
Kako što uspješnije provoditi vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje.
O izvedbi konkretnih ishoda.
Kao što smo na skupu i tražili- konkretno, a ne  teoretski. Ogledni sat na bilo koju temu.
Više konkretnih pokusa, ulazne i izlazne kartice.
Razrada elemenata vrednovanja
Kako (pre)urediti učionicu kako bi potakla učenike na aktivnost ; kako na razini države u potpunosti izbaciti sadašnji raspored klupa (po dvoje, jedni iza drugih) koji ubijaju kreativnost kod djece
Potrebno je više stvarnih primjera i materijala. Gotovi materijali za neke osnovne ishode su nužni kako bi mogli napraviti samostalno ostale. Primjeri priprema, radnih materijala, vrednovanja barem za jednu nastavnu jedinicu da imamo obrazac po čemu raditi.
Konkretni planovi za nastavni sat
Vrednovanje ishoda.
O planiranju i standardizaciji ishoda.
Potrebno je napraviti radionice/predavanja s konkretnim primjerima testova i sumativnog vrednovanja učenja.
Primjeri dobre prakse formativnog ocjenjivanja, alternativa za pribor za pokuse
Vrednovanje ishoda učenja
Projektni tjedan
Izvješće o uloženim financijama
rad s djecom s posebnim potrebama
Rad sa nadarenim ucenicima
Rad s darovitima i djecom s posebnim potrebama
Primjena IKT
Izvedba učeničkih projekta
Kreiranje provjera
Istrazivacka nastava
Scenarij poučavanja
Vrednovanje.
Koje je to administrativno rasterećenje koje očekuje učitelje? Hoće li se i na koji način reformirati vremenik pisanih provjera?
Kako napraviti učenička istraživanje bez ili sa malo pribora i opreme.
Rad sa djecom sa posebnim potrebama
Rad s učenicima s prilagodbama programa, kako vrednovati njihov rad, pedagoška dokumentacija (što sve trebamo pisati a što ne)
Kako motivirati učenike na veću aktivnost i odgovornost za učenje.
Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma.
Vrednovanje za učenje.
Analitičkim rubrikama
Organizacija rada s učenicima pomoću IKT.
stručnost prof. fizike za predavanje matematike u osnovnoj školi
Poučavanje učenika s teškoćama
Načini i metode samovrednovanja učenika.
Željela bi konkretno saznati nešto više o ocjenjivanju učenika, što točno ocjenjivati i kako, kriterije ocjenjivanja, neke primjere sto ocjenito kroz cijelu godinu? Kolilo često pisati opisno praćenje i zašto ga pisati ako je vec za svaku ocjenu napisano u kriterijima ocjenjivanja?
Međupredmetne korelacije
Vrednovanje
Načinima vrednovanja
Vrednovanje
Nemam ideje
O nabavi i opremanju učionica, konkretnim ulaznim i izlaznim karticama za pojedine teme (ishode), povećanju plaća.
O digitalnim  alatima.
Željela bih čuti primjere dobre prakse.
Što bude ponuđeno vjerujem da će biti korisno kao i do sada
motivacija učenika
O primjenama IKT-a.
Voljela bi vidjeti realizaciju jednog (ili više)  nastavnog sata na kojem se primjenjuje kurikulumski način poučavanja. Također su mi uvijek interesantni primjeri dobre prakse (zanimljivi pokusi, projekti,…).  I, na temu vrednovanja nikada dosta edukacija (kako što efikasnije formativno ili sumativno vrednovati učenike).
Vrednovanje, Kriteriji ocjenjivanja

 


Molimo, napišite dodatne komentare o održanom skupu.

Nemam
Svi su strpljivo odgovarali na pitanja kojih je bilo jako puno.
Nemam komentara.
Ugodno radno okruženje.
Zanimljivo, edukativno i korisno
Super voditeljice
Ok
Pohvaljujem mentorice skupa, otvorene i spremne za odgovore
Sviđalo mi se što smo u grupama rješavali konkretne primjere i tako razmjenjivali ideje i iskustva
Ugodna atmosfera.
Pohvale mentoricama.
Predavači motivirani i pripremljeni za izlaganja samo kada bi još imali kome izlagati. Broj sudionika skupa dovoljno govori o motiviranosti i interesu za provođenje projekta Škola za život.
Dobili odgovore na neke nejasnoće.
Velika pohvala organizatorima i voditeljicama.
..
Skup je bio koristan.
Nemam komentara
Odlican i vrlo informativan!
Bilo je super
Kolege su lijepo prezentirali temu
Predavaci Vlado Halusek i Tomislav Stefancic su se potrudilo zorno predociti sve sto je aktualno u skoli za zivot.
Nemam dodatnih komentara.
Predavaci su super, otvoreni za pitanja i odgovore, ugodni, sve je korisno za nastavu, hvala
Škola za život je još pod mnogim upitima za kojih nema konkretnih odgovora.
Nemam
Nemam dodatnih komentara.
Zahvaljujem
Dobra organizacija!
Kratko, jasno, zanimljivo, iskoristivo u praksi.
.
Sve dobivene informacije su bile jasne i korisne.
Skup mi je bio koristan
Odredjena pitanja su ostala neodgovorena, npr. evidencija naatavnih sati u dnevniku
Sve dobro prošlo, zadovoljna  sam pruženim informacijama.
Skup je bio ok.Uvijek je dobro s kolegama razmijeniti mišljenja i iskustva u radu.Može se nešto novo naučiti.
Opušteno, bez forsiranja i velikih obećanja
Više pozornosti dati vrednovanju
Predavači odlični, spremni odgovoriti na pitanja i pomoći.
Zamjerka je termin održavanja budući dio kolega radi pa nije moga biti prisutan,
a i dio prisutnih kolega je bio umoran od cijelog dana.
Skup je bio poučan, predavači su bili konkretni u dijeljenju informacija što mi je jako bitno jer mi je pomoglo u razumijevanju pojedinih pojmova.
Treba nam razmjena iskustava i za to su skupovi dobri.
Materijali su bili vrlo korisni. Mogu li se dobiti u digitalnom obliku?
Predavanje je bilo odlično, a predavači su potaknuli prisutne da se uključe ili s komentarima ili s pitanjima tijekom predavanja, radionice i zaključka na kraju skupa. Otišli smo zadovoljni i s tijekom i ishodom skupa.
Predavačice su se previše pridržavale naučenog gradiva, a proces u razredu nije uvijek predvidljiv pa tako nije bila ni ova radionica.
Bravo! Samo naprijed!
Ugodna atmosfera i predavači.
Sve je super, ljudi su bili raspoloženi i predavači odlični.
Zadovoljna sam skupom, predavači su bili iznimno zanimljivi i dali su odgovore n sva naša pitanja.
Referiram se na posljednju tvrdnju upitnika – edukacije jesu pridonijele motivaciji i novim idejama, te novim spoznajama, ali prije svega ono što me najviše motivira je unutarnja želja za poboljšanjem nastavnog procesa. Smatram da kao učitelja redovito i trajno trebam biti educirana i raditi na profesionalnom napretku. ŽSV i odlična suradnja sa savjetnicom AZZO-a i korisne upute i smjernice u radu također su vrlo važan kotačić u osobnoj motivaciji.
Skup je protekao u ugodnom ozračju.
Predavaci su bili susretljiv i odgovarali na postavljena pitanja. Ipak, smatram kako je vecini onoga sto je receno na skupu vec bilo jasno: ishod, usmjerenost na ucenika, planiranje… Nekako dojam je kako se to u nastavi sve vec provodi jos otkako smo mi bili u istim tim klupama, samo sada se to preformulirano u nove izraze. Nazalost, vecina skola ce i nastaviti odrzavati samo primjerice demonstracijske pokuse jer za grupni rad nece imati dovoljno opreme. Ministarstvo je omogucilo sredstva za pribor istina, ali to je nekim skolama tek dovoljno da bi opremile praktikume za demonstracijske pokuse. Ne znam samo sto se misli s naprednim ucenima? Misli li se o njima? Jer dojam je kako sve treba prolaziti dok god svi ne usvoje ono sto je propisano ishodom. Neki to usvoje u minuti, a ni dodatni, tezi zadaci u nastavi, vise ih ne interesiraju. Nazalost, broj razreda je sve manji, ali u nekim skolama ih i dalje ima po 25 u jednom razredu. Kako u 45 min svima se jednako posvetiti, a da svi ostvare ishode? Pratimo li napredne, zakidamo one prosjecne ucenike i ispod prosjecne. Ali jednako ce biti i u suprotnom.
Predavači su poticali i pomagali svim grupama u radu  i ukiazivali na pogreške prilikom planiranja.
Osobni  p r a k t i č n i   primjeri primjena su neprocjenjivo vrijedni!!
˝ketering˝ je isto bio samo za pohvalu!!
Voditelji su veoma stručno i strpljivo  o b j a š n j a v a l i   i   v i š e   puta, ako je trebalo [ne objasnili, pa gotovo!],  sve što je trebalo, HVALA!!
Neudobne stolice u 1. dijelu sa oko 50-ak sudionika  u jednoj učionici??
Govori se o realnoj tj. racionalnoj primjeni IKT-a  a  prisutni bez osobne uporabe IKT-a teško bi mogli kvalitetno aktivno sudjelovati u radionicama?? Isto bi bilo i s učenicima, zar ne??
Lakše je ˝pritiskati tipke˝¨  naravno,  nego uzeti metar ili menzuru, pa ˝ožeži˝ mjeriti najprije?!! Zar to nije samopodcjenjivanje  osobnih značajnih stručnih kvaliteta?? T a š t i n a   u  stilu : digla žaba nogu, pa idem i ja??!!
Da li su upoznati, oni ˝gore˝  da su tableti i  tzv. pametni mobiteli ZABRANJENI u svim i osnovnim i srednjim školama u Francuskoj, Južnoj Koreji  i  Kini, [oko 1/4 stanovništva  Zemlje], zbog nadprosječno oslabljenih  tzv. mikropokreta šake/ruke za korištenje ˝olovke˝ i  ˝pribora˝ s jedne strane, a s druge nadprosječno oslabljenje vida (J. Koreja  oko 95 % i Kina oko 60 %), što je  s 3. strane  strahoviti pritisak kako na Zdravstvo tih zemalja, tako i na Zdravlje i Uspjeh Učenika, jer je znatno povećana uporaba antidepresiva, zbog  dosta  u s p o r e n o g a  i  čitanja  i  učenja, a kako bi se smanjio neuspjeh??
Najžalosnije je što  tzv. rani i predškolski odgoj i obrazovanje NIJE  bio niti spomenut, [temelj Svega??],  kao i fakulteti  koji su se u stvarnosti  ˝izuzeli˝, ali dosta često  d i o   prof. dr.  se osobno aktivno uključio u CKR  [tzv. nadogradnja   ili  ˝glava/krov˝] ??
Zaključak :  CKR će djelomično uspjeti i to samo  a k o  dio škola dobije nešto IKT-a  i  opreme [koja cijena i kvaliteta ??], a sujeta i taština će potaknuti manjinu u tzv. napredovanju [nije šija nego vrat??].
A  s v i  smo htjeli konkretno nešto da NAŠE  školstvo i NAŠI  učenici  U  CJELINI ne bude  priljepak ili za podsprdavanje u EU??
Korisna razmjena ideja o izvedbi pojedinih učeničkih (praktičnih) vježbi
Pohvale našim mentorima! (Štefančić, Halusek)
Skup je bio ok
Ništa novo. Nažalost.
Trebamo konkretne materijale, a ne rotacija istih tema na 100 načina.
Mentori su odlični, profesionalni i spremni za suradnju.
Pohvala mentorima
Sve ok
.
Iste informacije smo već čuli i iste zadatke već odradili
Dobro da se osvijeste stvari koje i inače radimo.
Nepotrebno traje 4 sata nesto sto bi moglo trajati 1 sat.
Nemam komentara
Uglavnom ok samo je termin loš. Kraj nastave je sam po sebi stresan
Ponavljaju se predavanja, a pomaka nema
Predavači su odgovorili na sva postavljena pitanja.
Nema potrebe za ponavljanje sadrzaja koji su odradeni u loomenu. Dovoljno je samo odgovoriti na konkretna pitanja, a ostalo mozemo obraditi i usvojiti sami.
Prisjetila sam se koji su aktivni glagoli
Ponavlja se Loomen
Ništa
Sve je već viđeno i odslušano.
Nažalost, nismo čuli ništa novo.
Nemam dodatnih komentara
Nema komentara.
Nista
Predavač se svakako potrudio odgovoriti na sva naša pitanja.
Pohvala gosp. Vladi Haluseku i gđi Nataši Bek koji su kratko i jasno odgovorili na sva postavljena pitanja
😀
Zanimljivi predavači spremni pomoći i objasniti što treba
POhvale kolegama Haluseku i Štefančiću
Vrijeme mi je proletjelo, predavači-mentori izvrsni, puno sam naučila i super se radno provela! Čestitka svima, oduševio me novi savjetnik.
Koristi: razrada ishoda na razini aktivnosti
smjernice o korištenju Metodičkog priručnika pri planiranju
izvođenje zaključne ocjene
/
—–
Nemam dodatnih komentara
Nemam komentara.
Bolji nego prvi skup.
Većinu informacija sam usvojila preko radionica na loomenu tako da mi ovaj skup nije previše koristio.
Pohvale predavacici.
Još jedna u nizu reformi koja ne mjenja ništa
/
Treba više radionica u živo
Nemam ih.
Nemam dodatnih komentara
Predavači su iznimno susretljivi i srdačani
Klopa bila za deset ..😁
Bilo bi puno bolje da su voditelji skupa u stanju odgovoriti na sva naša konkretna pitanja.
Sve je bilo na nivou i predavači su bili kvalitetno educirani i preoptemljeni za predavanje…
Korisno
Super
Sve je bilo u redu.
Vrlo živo s mnogo pitanja i pod pitanja upućenim mentorima koji su bili susretljivi, strpljivi i davali odgovore.
Predavači su bili susretljivi. Odgovarali su na sva pitanja koja su im bila postavljena. Sastanak je prošao radno.
Super je
Na skupu sam dobila konkretne odgovore na postavljena pitanja, saznanja dobivena na skupu pomoći će mi u daljnjem planiraju i osmišljavanju aktivnosti.  Mentori su se trudili saslušati sve sudionike i svima ponuditi smjernice i odgovore na postavljena pitanja. Pohvala mentorskom timu.
Predavači su bili zanimljivi i skup je bio dobro organiziran.
Skup je protekao u radišnoj atmosferi  i konstruktivnoj raspravi. Nastavnici su postavljali konkretna pitanja na koja su voditelji odgovarali, davali naputke i sugestije.
Sviđa mi se što je stručni skup osmišljen da nam se prezentira jedna od metoda poučavanja koju možemo primijeniti u svom radu .
Nemam komentara
Najučinkovitiji stručni skup na kojemu sam sudjelovao u zadnje vrijeme.
Nemam
Predavači su bili odlični!
Bilo je korisno
Hrana je bila odlična!
Vrlo opuštena atmosfera.
Predavači su super
Pohvaljujemo voditelje
Vrlo ugodni i stručni predavači
/
Nemam ih
Trajao je kraće nego planirano
Voditelji super sve informacije uporabljive
Culi smo dosta korisnih informacija
Željela bih vidjeti jedan nastavni sat fizike u školi koja je bila u eksperimentu
Voditeljica edukacije se izrazito potrudila objasniti sadržaje o kojima je govorila.
Odličan skup, hvala na organizaciji
Super predavaci, super atmosfera i izmjena informacija.
Nemam dodatnih komentara
Na skupu su se objasnile osnovne ideje kurikuluma, no trebalo bi se nastavnike još uputiti na kritetije ocjenjivanja i potaknuti na istraživačku nastavu.
Ne baratamo terminologijom, pa mi je bilo tesko pratiti
Zadovoljna sam skupom
Sve je ok. Samo dodatni sat sa prakticnom izvedbom
Bilo je ugodno i korisno
Bolji je I jasniji od informatickog.
Ok.
informativan skup.
Hvala na lijepom druženju
Kao što se nekada detaljno obrađivalo vrjednovanje plakata, likovnih i informatičkih uradaka – tako bi trebalo razraditi i suvremena vrjednovanja s pretakanjem rezultata vrjednovanja u jednu od pet ocjena. To se odnosi na, kako mi je jednom učiteljica rekla, najteži i najneugodniji dio učenja – ocjenjivanje, za sad bez kriterija ocjenjivanja.
Više radionica
Sve je bilo odlično odrađeno.
Zanimljivo i jasno. predavač daje konkretne odgovore na postavljana pitanja.
Svakako nastaviti s radionicama uz edukaciju u virtualnim učionicama. To je dobitna kombinacija čak i kada je jako vruće kao ovih dana.
Bilo je vrlo korisno. I veselim se skupu u 8.mjesecu. Nadam se da će i strukovne škole nagodinu krenuti
nemam komentara
Nemam
Nemam
Nemam
Nemam komentara
Skup napravljen prema predlošku za sve predmete, rade se stvari koje smo napravili na loomenu.
Zadovoljna
Objašnjenja su bila veoma detaljna, opet, što je samo za pohvalu.
Bilo je  s a m o  3  iz OŠ i 20-tak iz SŠ??
Ketering je bio odličan, opet!
Osobni kontakti i razmjena konkretnih iskustava između Kolegica i Kolega iz Gimnazija i Tehničkih škola s jedne strane i nas iz OŠ je bila samo za pohvalu!! ….. Možda da se ponovi?? ! !
Kao sudionik  eksperimentalne škole/programa [osobno već 30-tak godina iz fizike pokusi su temelj i znanja i vještina, jer se (najčešće) pokazalo kao veoma uspješno! ], ovakve edukacije  samo u tzv. nijansama utječu na izmjene u dosadašnjem radu s učenicima, tj. vrednovanja i učenjima i počavanjima.
Za radionice je bilo  s v e  spremno tako da smo relativno brzo i kvalitetno sve potrebno izvršili.
Hvala!!
Lijepi poozzz
Vrlo kvalitetni komentari i upute oba voditelja, prof. Nevije Brstilo i prof. Mire Plavčića. 🙂
Stručni skup je bio izvrsno organiziran i vođen. Rasprave na skupu su bile dobro usmjerene i konstruktivne.

Ipak, i dalje ostaje dio problema koji se odnosi na sam kurikulum fizike, a ne na organizaciju skupa. Uvrštavanjem obveze istraživanja pojava škole koje su slabije opremljene naprosto nemaju 8 kompleta istovrsne opreme na kojima će učenici istraživati neku pojavu. Osam kompleta znači da u grupi u proučavanju pojava sudjeluje 3 učenika, što je maksimalan efektivan broj učenika koji osigurava da svi učenici zaista i sudjeluju u PROUČAVANJU pojava. Ukoliko je više učenika u grupi (zbog nedostatka opreme) događa se da stvarno rade 2-3 učenika, a ostali učenici naprosto čekaju da dobiju gotove rezultate.
Eksperimentalni i istraživački rad ne može se kvalitetno raditi s cijelim razrednim odjelom. U tu svrhu potrebno je razredni odjel podijeliti u dvije grupe u kojoj bi jedna grupa imala npr. fiziku a druga grupa neki drugi predmet općeobrazovni (kemija) ili struke (elektrotehnika, računalstvo).
Jednako tako, za proučavanje pojava i eksperimentalni rad učenika satnica fizike od 70 sati daleko nije dostatna. Svaki od predviđenih istraživačkih pokusa zahtijeva rad od 2 školska sata što ostavlja nedostatno vremena za obrađivanje, uvježbavanje i provjeravanje sadržaja kurikuluma pojedine školske godine. Ove napomene pisane su i  u javnoj raspravi, ali se na njih očigledno nitko nije želio obazirati. Tako se donese kurikulum koji je daleko neprimjeren satnici u koju se mora ugurati, a onda se čitav problem prebacuje na nastavnika koji (za razliku od svih drugih) ima pred sobom konkretnuu djecu s kojom to treba i izvesti.  Želim biti dobar nastavnik, a ne čarobnjak.

Besmislen, kao i svaki drugi.
Informacije dobivene na skupu su bile od pomoći. Bilo bi korisno da je metodički priručnik spreman prije sljedećeg stručnog skupa.
O održanom Skupu?
Voditelj(i) skupa, bilo kojega predavanja uvijek ima značajnu ulogu. Ljudi odrade svoj posao, i pretpostavljam da im je namjera unaprijediti rad sudionika skupa.
Meni osobno, tematika skupa je već odrađena i prerađena, u virtualnoj učionici.
Odnosno ja TO, skoro sve već tijekom niza godina RADIM. Uistinu radim. Od mogućnosti nastavnih pomagala i dostupnog pribora. U mojim kurikulima, dosadašnjim, imam TO sve, jedino su međupredmetne teme izvan pisanih i popunjavanih obrazaca GIK. No, GOO u mojoj školi je u mojemu radu bio obvezan. IKT, učiti kako učiti,  … realizirano je,  ovisno o temi koja se  izvodila u sklopu izvedbe nastavnog procesa.
Nije mi jasno kako bih SVE to uspjela ukomponirati za ovo (koliko mi traje virtualna učionica …. ) kratko vrijeme, provedeno u virtualnoj učionici ili pak skupa u živo, bez cjelokupnoga mojega dugogodišnjega kontinuiranoga rada i ulaganja u sebe.  Mislim kratko vrijeme, za SVE to. Za sve to su potrebne MNOGOBROJNE kompetencije: pedagoške, metodičke, stručne — područje predmeta (FIZ), didaktičke, psihološke, …. komunikacijske, …. digitalne ….
Voditelji su bili vrlo susretljivi i trudili su se odgovoriti na sva pitanja, a bilo ih je dosta.
Dobar
Skup je dobro isplaniran i voditelji su bili pripremljeni. mislim da je skup pomogao.
Pohvaljujem voditelje skupa na trudu, iako smatram da je tema već obrađena u e-tečaju u sustavu loomen.
Molila bih organizatore da osiguraju primjerenije uvjete za održavanje stručnih skupova.
U učionici je bila neizdrživo visoka temperatura. Bilo bi primjerenije  da se skup održao  u jutarnjim satima (ili poslije 16h).
Predavači su bili simpatični.
Skup je, smatram, pomogao u razumijevanju i provedbi kurikulumskoga načina učenja i poučavanja.
Skup je bio sadržajniji i bolje organiziran od prijašnjih skupova Škole za život na kojima sam sudjelovala. Smatram da je najveća zasluga u voditeljima skupa. Međutim, i dalje je to sve nedovoljno kako bi učitelji bili osposobljeni za  rad u sljedećoj nastavnoj godini.
Sve ok
Zanimljivo
Predavači dobri, kolege susretljivi i orni za rad.
Nedostaje konkretnih odgovora na postavljena pitanja.
Ugodna radno raspravljačka atmosfera
Bilo bi dobro napraviti jednu radionicu s istrazivackim pokusom – kako vrednovati
Skup je konkretno i jasno vođen
Skup je bio koristan i dobili smo mnoge odgovore.
Odlično pripremljen skup, predavači su se prilagodili interesima sudionika, konkretno odgovorili na sva postavljena pitanja.
Xx
Ugodno okruzenje i vrlo dobra radna i suradnicka atmosfera.
Konkretniji primjeri????
X
Predavači su bili izvrsno.
Predavači odlicni
Vrlo zanimljivo , konstruktivno , predavaci sa konkretnim primjerima iz prakse
Život za školu
Sve je bilo dosta jasno i korisno
Vise ovakvih skupova.
Skup je protekao u opuštenoj, konstruktivno i radnoj atmosferi.
Vrlo ležerna i ujedno poticajna atmosfera.
Previse vremena je izgubljeno na uvodni dio, oa je radionica prekratko trajala tj. trebalo bi vise konkretnih primjera prakse.
Više primjera iz prakse
Da li svi nastavnici fizike u gimnazijama moraju proci ovaj tecaj?
Spomenuti su neki primjeri dobre prakse.
Korektan
Nemam komentar
nikakve primjere nismo dobili, ništa nismo saznali, samo otkrivanje tople vode
Zadovoljavajuće.
Mentori su se izuzetno potrudili, bili su dobro pripremljeni, komunikativni, jednostavni, ˝primus inter pares˝ što je učinilo skup ugodnim; žamor, nemogućnost koncentracije, rasvjeta i odustajanje nekih članova grupe otežalo mi je rad, pa sam bila nedovoljno motivirana. Ipak, dobro je čuti druge i biti aktivniji (slično kao i s učenicima)
Na skupu smo radili stvari koje smo već odradili na Loomenu pa to nije imalo smisla.
Voditelj i njegov suradnik su profesionalno obavili svoju zadaću.
Nemam dodatnih komentara.
Bilo je stručno i korisno i puno bolje “u živo” nego na Loomenu.
Mentori su se trudili objasniti nam ono što smo pitali …dali su nam informacije o Loomenu…novom skupu koji će se održati krajem ljeta….odradili su s nama radionicu…
Održana radionica je zbunjujuće organizirana, ne vidi se jasna svrha međusobnog izlaganja koje je bilo brzo i formalno.
Zanimljivi i vrlo ugodni predavaci.
Voditelji su se trudili, ali ne sviđa mi se koncepcija skupova.
Bilo je ugodno, iako ima još poprilično pitanja vezanih uz sam nastavni proces.
Teme i radionice su bile u redu. Predavači korektni i spremni pomoći. Odlična prilika za konkretna pitanja i rješavanje nedoumica, ali i reći što nas muči i to proslijediti na više instance (u nadi da će se uzeti u obzir).
Mislim da je trebalo skup organizirati u suradnji s nastavnicima koji sudjeluju u eksperimentalnom programu Škole za život i to na način da oni nakon radionice pokažu ostalim nastavnicima konkretne primjere održanih sati prema novom načinu poučavanja (kurikulumskom) gdje bi mogli na konkretnim primjerima vidjeti kako se provodi vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i cijeli proces planiranja i izvedbe sata
Zasićenje
Prvi skup na kojem sam sudjelovao da sam dobio konkretan primjer bitan za budući rad unutar predviđene reforme. Treba prezentirati puno primjera kako bi što bolje razumio smjernice u radu i ne govoriti stalno kako nam može pomoći iskustvo u radu. Slažem se da iskustvo puno pomaže ali primjena novih metoda ( tu je svaka pomoć dobrodošla)
Skup je bio dobro organiziran i zanimljiv čemu su pridonijele radionice
Odgovoreno na sva postavljena pitanja, jasna prezentacija.
🤗
.
Sve je bilo stručno i temeljito predstavljeno! Sve pohvale predavačima!
Skup je bio odličan.
Sve ok.
razmjena iskustava
Bilo je zanimljivo i vrlo korisno.
Bilo super i ugodno
Vise radionica po predavanju i vise primjera
Skup ko skup
Tomislav 🌟 i Vlado 🌟
Skup je bio koristan i zanimljiv zbog dobre suradnje i razmjene mišljenja i iskustava s kolegama i mentorima te zajedničkog rada u radionicama.
Zadovoljna sam sa skupom. Dobila sam odgovore na pitanja i znatno su mi jasnije neke stvari koje mi u virtualnoj učionici baš nisu bile jasne.
organizacija osvježenja preko Mlinara – obrok za 70,00 kn je budio nadu a izazvao razočaranje
Jako dosadan i loš predavač. Na konkretna pitanja nastavnika više puta nije dao konkretan odgovor. Mnogi nastavnici su nakon takvog ponašanja predavača odustali od postavljanja pitanja.
Očekivao sam više konkretnih ponuđenih primjera planiranja, vrednovanja i aktivnosti, ali ukoliko sam dobro shvatio na skupu, to ćemo moći pronaći u metodičkom priručniku kad bude objavljen.
zadovoljan sam
Nemam komentara.
Nemam dodatnih komentara
Nemam dodatnih komentara
Nemam dodatne komentare
Bez komentara
Zadovoljan
Bilo je super organizirano! Predavaci odlicni!
Dobiveno dovoljno informacija. Nedostaje samo konkretni odgovori za obrazovnu reformu u srednjim strukovnim skolama. Radi li se na tome? U kojoj je fazi? Kada ce se dobiti prvi podaci i upute?
Skup je ispunio moja očekivanja
Sadržajno i poučno izlaganje.
.
Sve pohvale mentorima na strpljivom i opširnom odgovaranju na sva postavljena pitanja.
nemam komentara
70kn za onu hranu- sendvič, muffin, kiflice i sokovi?????
Ubuduće nas nemojte hraniti, radije nam donirajte nešto od školskog pribora- dinamometar, opruga, kolica…..
Skup je bio poticajan, ali mislim da ću ne spremna uči na sat u 9.mjesecu,jer je sve jako općenito. Previše je ostavljeno na slobodu profesorima pa se od te općenitosti neće moći dobiti ništa konkretno. I učenici neće znati što od tih svojih zapažanja moraju znati za državnu maturu, osim ako im to opet ne kaže sam profesor. Sami će teško doći do konkretnog znanja, odnosno onoga što se sve može saznati na temelju pokusa… Ili će to dugo trajati… Njihova otkrića…
Informacije sa održanog skupa zasigurno će mi pomoći u daljnjem radu.
Rečeno je da će biti ručak na skupu za koji je MZOŠ odvojilo 70 kn po sudioniku. Jeli smo (nikad skuplji) sendvič, kiflice i muffin za koje cijenu koja nikako ne prelazi 25 kn i moja osmogodišnja kći može izračunati. Netko je dobro oprao lovu, a svi smo to vidjeli. Koja se poruka šalje? Može li se povući paralela: kako reforma, tako i sve drugo – puno love koju treba utrošiti, a  promjene su kozmetičke, uz hrpetinu novih pojmova, beskonačnih nerazumljivih rečenica koje su očito samo maska … Nažalost!
Cijeli skup se bazirao na stvarima koji će biti u metodičkom priručniku, a koji nam nije bio dostupan i koji još uvijek nije dostupan. Tako da iz tog razloga skup nije imao svrhu da diskutiramo i da dobijemo kompletnu sliku kako bi trebali pisati pripreme i započeti slijedeću školsku godinu.
Nemam komentara
Skup je bio zanimljiv i poučan.
Sve je proteklo dobro.
Skup je ok, ali sama kurikularna reforma ima dosta nedostataka.
Voditelji skupa su odlični i odgovaraju na sva pitanja.
Bilo je ok
Korisno
Nemam dodatnih komentara.
Kvalitetno je odrađen.
Predavači jasni, pristupačni i organizirani.
Radionica je bila jako korisna.
Stručni predavači, ugodna i radna atmosfera
Ugodno druženje!
Hvala
Sve je bilo u redu
Izvrsno izbalansirano u funkciji maksimalne pomoći nastavniku.
Skup protekao u ugodnom i poucnom raspolizenju.
Predavači izvrsni, spremni odgovoriti na svako od postavljenih pitanja, tema zanimljiva i izuzetno korisna.
Skup je bio poučan i zanimljiv.
Nemam komentara.
Imam osječaj da naši problemi koje predavači, posrednici čini mi se korektno prenose višim instancama u odlučivanju, ne utječu na njihove odluke.
Sve je bilo super i jako korisno
Skup je bio poučan, zanimljiv i koristan. Predavači su bili jako dobri i približili su nam ono što se od nas očekuje u budućem radu.
Nemam  dodatnih komentara.
Odlični predavači Tomislav Štefančić i Vlado Halusek. Jasni i stručni.
Sve ok.
Informativan
stručno, profesionalno
Nemam komentara
Kroz skup smo dobili većinu odgovora na pitanja koje smo imali u početku, pa smatram skup uspješno odrađenim.
Nemam ih.
Hvala Vlado Halusek na korisnim informacijama i uputama.
Skup je bio dobar.
Korisno,saznala sam neke informacije koje su me zanimale.
Nema
Izvrsno odrađeno, u predviđenom vremenu.
Kolege Halusek i Štefančić su marljivi i trude se obaviti svoj posao dobro. Hvala im!
Nemam poseban komentar.
Nemam dodatnih komentara.
Bilo je korisni, svrsishodno,…
dajem ocjenu odličan
Ozračje na skupu je bilo ohrabrujuće.
Zahvalila bi predavačima na trudu, školi domaćinu na gostoprimstvu.
Sve je za 5
Fizika izvješće
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin