Međupredmetne teme

Međupredmetne teme

Međupredmetne teme su teme općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21. stoljeću i kao takve su na poseban način svakodnevno prisutne u odgojno obrazovnom radu cjelokupne obrazovne vertikale.

Međupredmete teme ostvaruju se međusobnim povezivanjem odgojno-obrazovnih područja i nastavih tema svih nastavnih predmeta. Europski referentni okvir navodi da kompetencije usvojene tijekom obveznog obrazovanja nisu vezane za određeni predmet već se odnose se na šire međupredmetne ciljeve i predstavljaju poveznicu od poučavanja prema cjeloživotnom učenju.

Izdvojeno je i definirano sedam međupredmetnih tema. To su:

 1. Osobni i socijalni razvoj https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_153.html
 2. Učiti kako učiti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_154.html
 3. Građanski odgoj i obrazovanje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_217.html
 4. Zdravlje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_212.html
 5. Poduzetništvo https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_157.html
 6. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_150.html
 7. Održivi razvoj https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_152.html

 

Svaka od navedenih međupredmetnih tema određena je zakonski usvojenim kurikulumima međupredmetnih tema.

Kurikulumi međupredmetnih tema razrađeni su prema zajedničkim smjernicama. Svaki od sedam kurikuluma međupredmetnih tema organiziran je po odgojno-obrazovnim ciklusima i domenama. Unutar svakog odgojno-obrazvnog ciklusa i domena navedena su odgojno-obrazovna očekivanja.

Odgojno obrazovna očekivanja međupredmetnih tema pregledno navode što se od učenika očekuje u određenoj domeni ili makrokonceptu međupredmetne teme na kraju svakog odgojno-obrazovnog ciklusa.

U odgojno-obrazovnoj vertikali određeno je 5 odgojno-obrazovnih ciklusa, a to su:

 1. ciklus – 1. i 2. razred osnovne škole
 2. ciklus – 3., 4. i 5. razred osnovne škole
 3. ciklus – 6., 7. i 8. razred osnovne škole
 4. ciklus – 1. i 2. razred četverogodišnjih; 1. razred trogodišnjih srednjoškolskih programa
 5. ciklus – 3. i 4. razred četverogodišnjih; 2. i 3. razred trogodišnjih srednjoškolskih programa

Odgojno obrazovna očekivanja razrađuju se kroz navođenje potrebnih znanja, vještina i stavova. Uz odgojno-obrazovna očekivanja navedeni su ključni sadržaji (što?) i preporuke za njihovo ostvarivanje (kako?).

Sva postavljena očekivanja mogu se ostvarivati različitim metodama i oblicima odgojno-obrazovnog rada unutar svakog pojedinog nastavnog predmeta ili u okviru zajedničkih razrednih ili školskih projekata.

Važno je naglasiti da u planiranju ostvarivanja odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema sudjeluju svi predmetni nastavnici i stručni suradnici. Preporuča se suradničko planiranje kako bi se što cjelovitije sve teme ostvarile u pojedinim odgojno-obrazovnim ciklusima. To znači da je potrebno kroz sve nastavne predmete ostvariti odgojno-obrazovna očekivanja svih međupremetnih tema. Unutar svakog nastavnog predmeta ostvarivat će se očekivanja onih međupredmetnih tema koje su mu sadržajem i očekivanjima bliske, a suradničkim planiranjem svih učitelja, nastavnika i suradnika osigurava se ostvarivanje svih međupredmetnih tema kroz određeni odgojno-obrazovni ciklus.

Bogatstvo odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema daje mogućnost povezivanja s odgojno-obrazovnim ishodima pojedinog nastavnog predmeta, uvažavajući specifičnosti svakog učenika, kao i pojedine razredne zajednice.

Ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema obavezno je od školske godine 2019./20120. u svim razrednima svih osnovnih i srednjih škola.

 

OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

Međupredmetna tema Osobni i socijalni razvoj potiče cjelovit razvoj djece i mladih u zdrave, kreativne, samopouzdane, produktivne, zadovoljne i odgovorne osobe koje međusobnom suradnjom i djelovanjem doprinose društvenoj zajednici.

Istaknute vrijednosti ove međupredmetne teme su znanje, identitet, integritet, poduzetnost, uvažavanje, odgovornost i solidarnost.

Ova međupremetna tema uključuje razvoj odgovornog ponašanja i brigu za osobno zdravlje i kvalitetu života kao i kvalitetu odnosa s drugima unutar zajednice.

Odgojno obrazovna očekivanja podijeljena su u tri domene pod nazivima Ja i društvo, Ja i drugi i Ja.

 

Grafički prikaz domena u međupredmetnoj temi Osobni i socijalni razvoj

Grafički prikaz domena u međupredmetnoj temi Osobni i socijalni razvoj

 

Unutar ove teme učenici će razvijati:

 • sliku o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje, prepoznavanje, prihvaćanje i upravljanje svojim emocijama i ponašanjem
 • empatiju te uvažavanje i prihvaćanje različitosti
 • socijalne i komunikacijske vještine, suradnju i timski rad
 • odgovorno ponašanje prema sebi i drugima u zajednici, donošenje odluka te planiranje obrazovanja, cjeloživotnog učenja i profesionalnog razvoja u suvremenom društvu i svijetu rada
 • strategije rješavanja problema i uspješnog suočavanja sa stresom.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU  OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

UČITI KAKO UČITI

Međupredmetna tema Učiti kako učiti omogućuje učenicima razvijanje znanja i vještina o upravljanju vlastitim učenjem. Učenik će učiti primjenjujući odgovarajuće strategije učenja u školi i svakidašnjem životu.

Učenje i poučavanje u školi usmjereno je na razvoj specifičnih kompetencija svojstvenih za pojedini nastavni predmet i općih kompetencija koje prožimaju učenje i poučavanje različitih odgojno-obrazovnih područja i svih nastavnih predmeta. Učiti kako učiti je kompetencija koja omogućuje cjeloživotno učenje u različitim okružjima.

Kompetencija Učiti kako učiti podrazumijeva sposobnost organiziranja i reguliranja svojeg učenja, sposobnost učinkovitog upravljanja svojim učenjem, sposobnost rješavanja problema kao i usvajanja, razumijevanja i vrednovanja informacija koje su primjenjive u različitim životnim situacijama.

Međupredmetna tema Učiti kako učiti prisutna je na svakome nastavnom satu te u svim izvannastavnim aktivnostima. Međutim, različita područja učenja zahtijevaju ponešto različite pristupe učenju pa nastava u pojedinim predmetima pruža mogućnosti razvoja različitih aspekata te kompetencije.

Učenici stječu vještine samostalnog učenja, upoznaju sebe kao učenika, uče postavljati svoje ciljeve učenja i upravljati procesima učenja, emocijama i motivacijom te vrednovati ono što su naučili. Bolje i lakše povezuju znanja iz različitih područja u strukture znanja koje mogu uspješno primjenjivati u različitim situacijama. Time se postiže proaktivan odnos prema učenju. Učenici postaju aktivni sudionici i kreatori učenja čime se povećava intrinzična motivacija. Na taj način učenici vide svrhu učenja, a učenje i poučavanje prepoznaju kao vrijednost i mogućnost povezivanja u nove smislene cjeline znanja.

Međuprememetnom temom Učiti kako učiti razvija se aktivan pristup učenju i pozitivan stav prema učenju. Učenik razvija sposobnost za primjenu stečenih znanja i vještina u različitim životnim situacijama.

Međupredmetna tema Učiti kako učiti i njezine veze s drugim međupredmetnim temama i odgojno-obrazovnim područjima

Međupredmetna tema Učiti kako učiti i njezine veze s drugim međupredmetnim temama i odgojno-obrazovnim područjima

 

Sustavnim i redovitim ostvarivanjem odgojno-obrazovnih očekivanja međupremetne teme Učiti kako učiti učenik će:

 • koristiti različite strategije učenja i upravljanja informacijama koje su temelj za razvoj kritičnog i kreativnog pristupa rješavanju problema
 • upravljati svojim učenjem – postavljati ciljeve učenja, planirati i odabirati pristupe učenju te pratiti, prilagođavati i samovrednovati proces i rezultate učenja
 • širiti svoj interes za učenje, prepoznavati vrijednost učenja i vlastite motive za učenje
 • razvijati sposobnost reguliranja svojih emocija i pozitivnu sliku o sebi kao učeniku
 • stvarati prikladno fizičko i socijalno okruženje koje poticajno djeluje na učenje.

U svim područjima učenja važno je da učenici dobiju priliku samostalno odabirati svoj pristup učenju te neke aktivnosti i sadržaje učenja. Slobodnim odabirom vlastitog načina učenja učeniku se pruža prilika biti uspješniji u onome što uči, a uspjeh omogućuje učeniku da zavoli učenje i da uči češće i više.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU  UČITI KAKO UČITI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Međupredmetna tema Građanski odgoj i obrazovanje omogućuje učenicima usvajanje građanske kompetencije koja uključuje građansko znanje, vještine i stavove potrebne za aktivno i učinkovito obavljanje građanskih dužnosti i uspješno sudjelovanje u zajednici.

Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća znanja o pravima pojedinca, obilježjima demokratske zajednice i političkim sustavima. Učenik razvija kritičko mišljenje i komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko djelovanje u svakidašnjem životu.

Temeljne vrijednosti koje se promiču učenjem i poučavanjem Građanskog odgoja i obrazovanja su odgovornost, ljudsko dostojanstvo, sloboda, ravnopravnost i solidarnost. Osobita važnost pridaje se razvoju odgovornog odnosa prema javnim dobrima kao i spremnosti pojedinca da doprinosi širenju, razvoju i održavanju zajedničkih javih dobara.

Shematski prikaz Međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje

Shematski prikaz Međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje

 

Međupremetna tema Građanski odgoj i obrazovanje omogućuje učeniku da:razvije vlastitu građansku kompetenciju koja omogućuje učinkovito obavljanje građanske uloge

 • usvoji znanja o ljudskim pravima, političkim konceptima, procesima i političkim sustavima te obilježjima demokratske zajednice i načinima sudjelovanja u njezinu političkome i društvenome životu
 • promiče ljudsko dostojanstvo, slobodu, ravnopravnost i solidarnost, demokratska načela u zajednici unutar i izvan školskoga života
 • razvija kritičko mišljenje, vještine argumentiranja i komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje aktivnoga građanstva
 • razvija Ustavom propisane temeljne vrijednosti: slobodu, jednakost, etičnost, moral, obiteljske vrijednosti i vrijednost braka, nacionalnu ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva i doma, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

ZDRAVLJE

Unutar međupredmetene teme Zdravlje učenici će stjecati znanja i vještine o osobnom zdravlju te preuzimanju brige za vlastito zdravlje.

Osnovna svrha ove međupredmetne teme je razvoj zdravstvene pismenosti svakog učenika. Učenik usvaja znanja i vještine za pomoć, samopomoć i traženje liječničke pomoći. Osim toga,  učenik upoznaje prava iz zdravstvene zaštite, razlikuje ulogu zdravstvenih djelatnika te prepoznaje nužnost odazivanja na programe promicanja zdravlja i prevencije bolesti kao što su cijepljenje, sistematski pregledi, darivanje krvi, organa i drugo.

Sustavnim i redovitim ostvarivanjem odgojno-obrazovnih očekivanja međupremetne teme Zdravlje učenik će:

 • usvojiti koncept značenja riječi zdravlje kao važnog čimbenika života čovjeka te preduvjeta i pokazatelja održivoga razvoja društva u cjelini
 • poticati odgovoran pristup prema osobnom zdravlju te odgovoran i solidaran odnos prema zdravlju drugih ljudi
 • prepoznati i pravilno izabrati zdrave životne navike i ponašanja, izbjegavati navike i ponašanja štetna za zdravlje i sigurnost te upoznati načine prevencije bolesti, razvijati pravilne vještine i postupke pri ublažavanju posljedica narušenoga zdravlja
 • usvojiti znanja i vještine kako pomoći sebi i drugima te kada i kako potražiti stručnu pomoć
 • usvojiti znanja i vještine o pronalasku, razumijevanju, odabiru i korištenju pouzdanih informacija za unaprjeđenje zdravlja i donošenje zdravstveno ispravnih odluka
 • poticati zdravstvenu pismenost
 • usvojiti osnovna znanja i vještine za pozitivan stav i odgovorno ponašanje usmjereno prema zdravlju koje doprinosi očuvanju i unaprjeđenju tjelesnoga, mentalnoga, emocionalnoga i socijalnoga zdravlja te osiguranju i poboljšanju kvalitete života.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU ZDRAVLJE  ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

PODUZETNIŠTVO

Poduzetnost je vrijednost kreativnog, odgovornog i inovativnog aktiviranja osobnih potencijala u različitim područjima života i različitim društvenim ulogama. Poduzetništvo predstavlja sposobnost pojedinca da ideje pretvara u djela.

Kompetencija za poduzetništvo jedna je od ključnih kompetencija Europskog referentnog okvira za cjeloživotno učenje koja je potrebna svakom pojedincu pri (samo)zapošljavanju i osobnom rastu i razvoju u društvu znanja.

Poduzetnost kao vrijednost i Poduzetništvo kao međupredmetna tema uvršteni su u sve cikluse i sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti od najranije dobi. Pri tom je važna povezanost škole, gospodarstva, tržišta rada i lokalne zajednice s posebnim naglaskom na iskustveno učenje uz mentorsku podršku, pomoć i praćenje.

Svrha učenja i poučavanja ove međupredmetne teme je razvijanje poduzetničkoga načina promišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu i radu.

Prikaz domena u međupredmetnoj temi Poduzetništvo

 

Unutar teme Poduzetništvo učenik će:

 • razvijati organizacijske i upravljačke sposobnosti (planiranje, provođenje planova, praćenje izvršenja, upravljanje vremenom) te sposobnost donošenja odluka
 • postavljati ciljeve i prioritete pri rješavanju problema
 • razvijati sposobnost timskog rada i vođenja tima
 • razvijati komunikacijske vještine (međusobne i grupne, prezentacijske i pregovaračke vještine)
 • upoznavati pravila učenja i rada u interkulturalnom okruženju
 • podržavati otvorenost za nove ideje i mogućnosti
 • stvarati inovativna, konkurentna i kreativna rješenja
 • upoznati se s izradom projektnih prijedloga i upravljanjem projektima
 • razviti ekonomsku i financijsku pismenost
 • upoznati se s temeljnim ekonomskim konceptima (stvaranje nove vrijednosti) i ponašati se društveno odgovorno
 • razvijati upornost, pozitivan odnos prema radu i radne navike, sposobnost samoprocjene i kritičkog mišljenja te definiranja i rješavanja problema
 • razlikovati i istraživati pojedina zanimanja
 • usvojiti temeljna znanja iz područja svijeta rada i poslovanja u svrhu razvoja karijere,
 • prepoznavati potrebu i prilike za cjeloživotno učenje.

Kroz ostvarivanje odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme Poduzetništvo učenik stječe radne navike, razvija odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativnost, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na razuman rizik i upravljanje rizikom, mobilnost i fleksibilnost u svom životnom okruženju i djelovanju s posebnim naglaskom na važnost etičkog ponašanja i uvažavanja etičkih vrijednosti.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU  PODUZETNIŠTVO ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

UPORABA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije obuhvaća učinkovito, primjereno, pravodobno, odgovorno i stvaralačko služenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom u svim predmetima, područjima i na svim razinama obrazovanja.

Struktura međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Valjana uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije jedan je od preduvjeta za djelotvorno sudjelovanje i odlučivanje u digitalnome dobu.

Informacijska tehnologija obogaćuje i omogućava različita iskustva učenja. Uporabom informacijske tehnologije u odgojno-obrazovnom okruženju učenici upoznaju obrazovne sadržaje u virtualnom okruženju i razvijaju istraživački duh pretraživanjem i obradom informacija, kritičkim promišljanjem i vrednovanjem prikupljenih informacija.

Računalni programi omogućuju učenicima estetsko izražavanje, stvaranje konceptnih mapa i pregleda, interaktivnih radova, crteža i plakata, zvučnih zapisa, animacija i filmova kojima mogu predstaviti sebe i svijet koji ih okružuje. Učenici na taj način razvijaju kreativnost i inovativnost predstavljanjem svojih ideja i stvaranjem svojih uradaka.

Služeći se informacijskom tehnologijom učitelji mogu obogatiti i dopuniti svoje tradicionalne oblike poučavanja te dinamičnije ostvariti, planirati i vrednovati proces poučavanja. Vrijednost upotrebe informacijske tehnologije je i u mogućnosti individualiziranog pristupa svakom učeniku.

Ostvarivanjem odgojno-obrazovnih postignuća međupredmetne teme Uporaba informacijske tehnologije učenicima se osiguravaju prilike u kojima će:

 • primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za obrazovne, radne i privatne potrebe
 • odgovorno, moralno i sigurno rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
 • učinkovito komunicirati i surađivati u digitalnome okružju
 • informirano i kritički vrednovati i odabrati tehnologiju i služiti se tehnologijom primjerenom svrsi
 • upravljati informacijama u digitalnome okružju
 • stvarati i uređivati nove sadržaje te se kreativno izražavati s pomoću digitalnih medija

Učenici zahvaljujući informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji mogu u svojoj školi iskusiti virtualnu suradnju s vršnjacima iz različitih kulturnih i civilizacijskih krugova i njihovih kulturnih navika i tradicije. Pravilno usmjerenom komunikacijom u digitalnome okružju mogu naučiti rješavati sukobe i nesporazume te tako unaprijediti svoje interkulturalne i komunikacijske vještine koje su važne za život i djelovanje u umreženome društvu današnjice.

Zbog zaštite zdravlja učenika potrebno je graditi kulturu odgovorne uporabe računala kroz upoznavanje s ergonomijom, odnosno ispravnim načinima uporabe računala i računalne opreme bez negativnih posljedica za zdravlje.

Samopouzdanje i sigurnost u uporabi računala i raznolikih digitalnih medija, elektroničkih izvora i baza podataka mogu pridonijeti osobnoj i društvenoj dobrobiti.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU  UPORABA KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

 

ODRŽIVI RAZVOJ

Međupredmetna tema Održivi razvoj priprema učenike za prikladno djelovanje u društvu radi postizanja osobne i opće dobrobiti kroz tri dimenzije održivosti – okolišnu, društvenu i ekonomsku održivost.

Međupredmetna tema Održivi razvoj razvija i širi znanja o funkcioniranju i o složenosti prirodnih sustava i o posljedicama ljudskih aktivnosti. Osim toga razvija solidarnost prema drugim ljudima, odgovornost prema okolišu, vlastitom i tuđem zdravlju, kao i odgovornost prema cjelokupnome životnom okruženju i prema budućim generacijama. Odgojno obrazovna očekivanja podijeljena su u tri domene, a to su povezanost, djelovanje i dobrobit.

Domene u organizaciji kurikuluma međupredmetne teme Održivi razvoj

Ova međupredmetna tema pridonosi razvoju osobnoga identiteta, prepoznavanju i poštivanju nacionalne prirodne i kulturne baštine uz istodobno uvažavanje različitosti i drukčijih načina razmišljanja i življenja.

Unutar međupredmetne teme Održivi razvoj važno mjesto zauzimaju vrijednosti integriteta i poduzetnosti i poticanje učenika na slobodno i otvoreno izražavanje mišljenja i djelovanja u skladu s načelima održivosti.

Ostvarivanjem odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme Održivi razvoj učenik će:

 • stjecati znanja o raznolikosti prirode i razumijevati složene odnosa između ljudi i okoliša
 • razvijati kritičko mišljenja te osobne i društvene odgovornosti nužne za održivost
 • promišljati o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu
 • razvijati sve oblike mišljenja, osobito kreativnoga razmišljanja i rješavanja problema
 • razvijati solidarnost, empatiju prema ljudima i odgovornost prema svim živim bićima i okolišu te motivacije za djelovanje na dobrobit okoliša i svih ljudi
 • prepoznavati potrebe, osmišljavati primjerena i inovativna rješenja i konkretno doprinositi zajednici u kojoj živi
 • razmišljati o budućnosti i razvijati osobnu odgovornosti prema budućim generacijama, što je preduvjet za stvaranje društva temeljenoga na održivome razvoju.

Poveznica za KURIKULUM ZA MEĐUPREDMETNU TEMU  ODRŽIVI RAZVOJ ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

PRAĆENJE OSTVARIVANJA MEĐUPREMETNIH TEMA

Odabir odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema koja će nastavnik integrirati u nastavni proces počinje pitanjima:

 • Čime želim obogatiti učenikovo znanje?
 • Koje vrijednosti kod učenika razviti i osvijestiti?
 • Na koji način želim usmjeriti učenikovo razmišljanje i djelovanje u pozitivnom smjeru?

Važno je naglasiti da se odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema ostvaruju kroz cikluse. To vrijeme dulje je od jedne školske godine pa do kraja ciklusa ne možemo govoriti o ostvarenju već o ostvarivanju očekivanja kao procesu.

Jednako tako, nije nužno, niti je uvijek moguće, istovremeno ostvarivati očekivanja svih sedam međupredmetnih tema.

Povezivanje, integracija i ostvarivanje ishoda predmeta i očekivanja međupredmetnih tema mora biti logičan i prirodno ostvariv proces. Na taj način postiže se lakoća realizacije i obogaćivanje predmetnih odgojno-obrazovnih ishoda.

Odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema dio su svih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti učenika. Ostvarivanje odgojno obrazovnih očekivanja promatramo i pratimo povezujući ih s vrednovanjem odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta tijekom cijelog odgojno-obrazovnog ciklusa. Tijekom praćenja ostvarivanja odgojno-obrazovnih očekivanja nije potrebno voditi učeničke mape. Također nije potrebno zasebno bilježenje ostvarivanja međupredmetnih teme u dnevnim rubrikama dnevnika rada. Način praćenja, bilježenja i vrednovanja ostvarivanja odgojno-obrazovnih očekivanja samostalno određuje učitelj prema situaciji i prilikama u svom školskom okruženju te razvojnim osobinama učenika čiji je učitelj.

Tijekom praćenja ostvarivanja međupredmetnih tema usmjeravamo se na poticanje razvoja kompetencija učenika u suglasju sa stvarnim životnim situacijama.