Često postavljena pitanja

Nastava na daljinu – Česta pitanja i odgovori – 24. 3. 2020.

Objavljeno: 24. ožujka 2020.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji su sada relevantni. Međutim, s obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće iz dana u dan. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja, a zanemarite one ranijeg datuma ako postoji odgovor na slično pitanje novijeg datuma.

 

BLOK SAT, BROJ NASTAVNIH SATI DNEVNO I VREDNOVANJE UČENIKA

Poštovani! Je li raspored sati za održavanje nastave na daljinu, koji izdaje MZO, obvezan za sve škole? Može li škola raditi po svom redovnom rasporedu sati koji uključuje i izborne predmete (ukupno do 8 nastavnih sati dnevno)? Mogu li učenici imati blok satove u nastavi na daljinu? Postoji li ograničeni broj nastavnih sati koji učenici mogu dnevno imati? S obzirom na to da dosadašnji raspored sati po kojem smo radili, a koje je objavljivalo Ministarstvo, nije ispunjavao redovan broj sati nastavnih predmeta u određenim razredima, a time niti normu učitelja, možemo li nadoknaditi propuštene sate? S obzirom na to da je danas donesena odluka o trajanju nastave na daljinu minimalno još mjesec dana, imate li preporuke na koji način vrednovati rad učenika u skladu s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja?

Temeljni je princip da se dostupnost materijala i učenje omogući svim učenicima bez obzira na uvjete koje učenici imaju kod kuće ili potporu koju im pružaju učitelji u prvom tjednu kada su se prilagođavali novom načinu rada.

Ako nastavnici predmetne nastave, a posebno u srednjoj školi, samostalno pripremaju obrazovne sadržaje i aktivnosti za svoje učenike te ako su osigurani načini suradnje s učenicima putem danih komunikacijskih kanala, učenici ne trebaju nužno slijediti SPTV. U  tom slučaju škole moraju objaviti jasne upute i rasporede na mrežnim stranicama škole, ali i osigurati radne materijale za učenike.

Upozoravamo na to da ako se samo slijedi nacionalni raspored, neki predmeti neće biti pokriveni ili će imati premalo sati nastave pa je nužno da nastavnici krenu izrađivati svoje materijale jer će na taj način moći ostvariti nužni broj sati nastave. To je posebno važno  sada kada je očito da će nastava na daljinu trajati barem još mjesec dana.

U predmetnoj nastavi u nacionalnom rasporedu i sada je ostavljeno mjesta za svaki dan  za barem dva dodatna sata. Učenici  u Nastavi na daljinu ne mogu imati veće opterećenje nego što bi ga imali pri pohađanju nastave u školi.

Što se tiče vrednovanja, uskoro ćemo objaviti Smjernice za vrednovanje pri nastavi na daljinu. Učitelji i nastavnici trebaju pratiti aktivnosti učenika, davati im zadatke, poticati ih na rad i okupljati u virtualne učionice. Nužno je da učenici, koliko je god to moguće, dobiju povratnu informaciju o svojem radu i napretku (vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje).

Prema uputi MZO-a vrednovanje se prolongira za još tjedan dana, dakle od vaše upute od 14.3.2020. godine. Učitelji pitaju kako provesti provjeru na konkretan datum ako učenici nisu obvezni uključiti se u sustav u određenom terminu, već im je na raspolaganju čitav dan? Koliko verzija testa bi bilo korektno pripremiti?

Budući da se izvodi nastava na daljinu, nije se nužno držati ranije utvrđenih rasporeda provjera na konkretan datum. Ostavili smo dva tjedna za prilagodbu svih učenika i nastavnika na novi način rada i u tom periodu važno je pratiti učenike i davati im upute kako učiti u virtualnom okruženju. Vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju gdje se nastava izvodi u asinkronom modelu treba izvoditi na prilagođene načine u odnosu na modele u fizičkoj učionici.

Vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju ima neke različitosti u odnosu na onu u učionici, odnosno kada se učitelji (nastavnik) i učenik (student) nalaze fizički na jednom mjestu i moguća je izravna sinkrona komunikacija, a samim time i lakša provjera vjerodostojnosti odgovora i zaštite od varanja, prepisivanja i slično. Stoga je potrebna prilagodba kako usmenih ispita (smanjiti broj i opseg) tako i pisanih provjera (uglavnom se rutinski zadaci upotrebljavaju za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje).

Poštovani, kao stručni suradnik javljam Vam se u svoje ime i ime učitelja naše škole. Postoje li naputci o ocjenjivanju budući da se od sljedećeg tjedna nastavlja s ocjenjivanjem? Hoće li se i na koji način provoditi pisane provjere? Što je s pisanim provjerama koje su zabilježene u vremeniku, ali se nisu održale zbog nastale situacije? Treba li ju učitelj izbrisati ili ostaviti upisanu uz napomenu? Mogu li se usmene provjere provoditi putem skypea ili će postojati neki drugi oblik usmenog provjeravanja? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru

Budući da se izvodi nastava na daljinu, nije se nužno držati ranije utvrđenih rasporeda provjera na konkretan datum. Ostavili smo dva tjedna za prilagodbu svih učenika i nastavnika na novi način rada i u tom je periodu važno pratiti učenike i davati im upute kako učiti u virtualnom okruženju. Vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju gdje se nastava izvodi u asinkronom modelu treba izvoditi na prilagođene načine u odnosu na modele u fizičkoj učionici.

Vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju ima neke različitosti u odnosu na onu u učionici, odnosno kada se učitelji (nastavnik) i učenik (student) nalaze fizički na jednom mjestu i moguća je izravna sinkrona komunikacija, a samim time i lakša provjera vjerodostojnosti odgovora i zaštite od varanja, prepisivanja i slično. Stoga je potrebna prilagodba kako usmenih ispita (smanjiti broj i opseg) tako i pisanih provjera (uglavnom se rutinski zadaci upotrebljavaju za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje).

Pri tome treba napraviti i pomak prema vrednovanju složenijih oblika zadataka (projektni rad, esej, manji istraživački rad, problemski zadatak i sl.) koji ne zahtjeva izravno nadgledanje i kontrolu učenika, ali učeniku osigurava postizanje ishoda učenja i zanimljiv postupak izrade rješenja. Smjernice i primjeri za vrednovanje bit će dostupne početkom travnja. Ukoliko imate korisnih primjera, pozivamo Vas da nam ih pošaljete.

 

OPTEREĆENJE UČENIKA

 Roditelji se žale da učenici moraju pratiti i televizijski program i raditi druge zadatke koje zadaju učitelji, a oni to ne stižu s njima raditi. Smatraju da učitelji i nastavnici preopterećuju djecu, zadaju zadatke u koje je potrebno uložiti par sati i navode da djeca cijeli dan provode učeći.

Temeljni je princip da se dostupnost materijala i učenje omogući svim učenicima bez obzira na uvjete koje učenici imaju kod kuće ili potporu koju im pružaju učitelji u prvom tjednu kada su se prilagođavali novom načinu rada. Tu su posebno osjetljiva kategorija učenici u razrednoj nastavi jer oni ne komuniciraju neposredno s učiteljima, nego komunikacija ide preko roditelja.

Dakle, program Škole na Trećem koncipiran je tako se svi ishodi učenja ostvare do kraja školske godine i imajući na umu da su neki učenici već obradili neke od sadržaja ili da nekima nešto od predznanja nedostaje. Ovdje je važna i uloga učitelja razredne nastave da navedeno drže u ravnoteži.

Već od ovog tjedna nastava Škole na Trećem više je usmjerena na ostvarivanje konkretnih ishoda učenja i organizirana u prijepodnevnim satima bez dodatnih (zabavnih) sadržaja te se reprizira u poslijepodnevnim satima. Na taj će se način omogućiti da učenici imaju više vremena za vježbanje i rad na pratećim zadacima koje im daju njihovi učitelji.

Omogućili smo i da se unaprijed objave sadržaji koji će se raditi sljedeći dan na Školi na Trećem kako bi se učitelji mogli pripremiti.

Ponavljamo, učenici razredne nastave trebaju pratiti program HRT 3 u vrijeme kada se prikazuje ili naknadno na HRTi, odnosno na YouTube kanalu Škole na Trećem i prateće radne materijale na mrežnim stranicama Škole za život.

Sukladno tome, učitelji trebaju povezati roditelje virtualnim putem (e-mail, Viber, WhatsApp i sl.) te davati dodatne upute za rad učenika.

Primjerice, što trebaju pročitati, koje zadatke napraviti iz udžbenika, trebaju li nešto izraditi, nacrtati, izračunati ili razgovarati s roditeljima o nekoj temi. Zadaci mogu biti povezani s programom koji se prati na Školi na Trećem, ali i ne moraju biti u izravnoj vezi. Roditelji ili staratelji dužni su prenijeti upute učitelja djeci i u mjeri u kojoj je to moguće nadzirati njihov rad, a za dodatne upute ili savjete obratiti se učitelju, odnosno stručnom suradniku škole. Pri tome se učitelji pozivaju da realno procjene mogućnosti učenika u nastavi na daljinu te da ne precjenjuju ulogu roditelja koji trebaju poticati učenike na učenje, ali ne i učiti s njima.

U tom je procesu važna uloga ravnatelja i kolektiva koji u rad uključuje i druge učitelje i stručne suradnike kako bi u virtualnim zbornicama raspravili i teme realnog opterećenja učenika i načine potpore učiteljima kojima je to teško samostalno procijeniti.

Ako nastavnici predmetne nastave, a posebno u srednjoj školi, samostalno pripremaju obrazovne sadržaje i aktivnosti za svoje učenike te ako su osigurani načini suradnje s učenicima putem danih komunikacijskih kanala, učenici ne trebaju nužno slijediti SPTV. Ali, u tom slučaju škole moraju objaviti jasne upute i rasporede na svojim mrežnim stranicama. Također, nastavnici moraju jasno naznačiti po kojim će se materijalima raditi.

Upozoravamo da ako se samo slijedi nacionalni raspored, neki predmeti neće biti pokriveni ili će imati premalo sati nastave. Stoga je nužno da nastavnici krenu izrađivati svoje materijale jer će na taj način moći ostvariti nužni broj sati nastave. To je posebno važno sada jer je izgledno da će nastava na daljinu trajati barem još mjesec dana.

U predmetnoj nastavi u nacionalnom rasporedu i sada je ostavljeno za svaki dan mjesta za barem dva dodatna sata.

Svi nastavnici i škole izabrale su alate koje žele koristiti za formiranje virtualnih učionica prema Smjernicama osnovnim i srednjim školama vezano uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko – komunikacijske tehnologije koje su objavljene na mzo.hr.

 

ZAPOŠLJAVANJE I NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Poštovani, s obzirom na uputu od Ministarstva koju smo dobili, a vezanu za zapošljavanje i natječaje za nova radna mjesta, šaljemo Vam ovaj upit jer imamo specifičnu situaciju. Naime, obavili smo natječaj za učitelja matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno još prije mjesec dana. Zapošljavanje je također i odobrio Školski odbor prije mjesec dana te je donešena odluka o zapošljavanju djelatnika. Međutim, samo sklapanje ugovora i početak rada djelatnika odgođeno je za 30.03.2020.godine zbog toga što Osnovna škola Novska nastavu provodi po principu blokova te smo čekali da počne 4. blok kako bismo sklopili navedeni ugovor o radu. Molimo Vas uputu što učiniti u ovakvoj situaciji i to što prije kako bismo mogli organizirati nastavu. Isprike što ovaj mail ne šaljemo sa službenog maila škole, ali već nam par dana mailovi ne prolaze kroz mrežu.

Ako je procedura provedena i nije potrebno intervjuirati kandidate, postupak možete završiti.

 

SLANJE AUDIO/VIDEO MATERIJALA UČENIKA

Poštovani, smijem li tražiti od djece da mi za domaći rad pošalju audio i/ili video snimku (npr. da prvaši otpjevaju pjesmicu, četvrtaši da pošalju snimku čitanja).

Prilikom zadavanja zadataka važno je imati na umu primjerenost uzrastu i mogućnostima učenika. Ukoliko ste već ranije radili na razvijanju digitalnih kompetencija učenika te oni znaju kako snimiti i poslati video, onda zadavanje takvog zadatka ima smisla. Inače, moglo bi predstavljati problem i učenicima i roditeljima.

 

ISPLAĆIVANJE NAKNADA NASTAVNICIMA

Poštovani, da li će se za vrijeme nastave na daljinu isplaćivati učiteljima naknada za prilagođene programe?

 Ukoliko učitelji prilagođavaju programe, imaju o tome trag u virtualnoj učionici te isto upisuju u eDnevnik, tada je to temelj za isplatu.

 

 PRAĆENJE NASTAVE TIJEKOM PROLJETNIH PRAZNIKA

 Poštovani, dvije učiteljice razredne nastave koje nisu štrajkale postavile su pitanje trebaju li njihovi učenici pratiti program HRT-a i tijekom proljetnih praznika kada je planirana odrada nastave koja nije odrađena zbog štrajka.

 Za učenike je dobro da prate program kako bi ponovili obrazovne sadržaje ili da ne zaostaju s ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda. Međutim, ako je potreban broj nastavnih dana odrađen ranije (npr. kada je bio štrajk), nije potrebno zadavati dodatne zadatke za učenike.

 

ZAVRŠNI RAD ZA UČENIKE STRUKOVNIH ŠKOLA

Poštovani, zanima me na koji ćemo način provesti postupak prijave završnog rada za učenike završnih razreda strukovnih škola. Naime, završni rad se prijavljuje na prijavnici koja se dobije u tajništvu škole i koja treba biti potpisana od strane učenika. Rok za prijavu obrane u ljetno roku je, prema Pravilniku o izradbi obrani završnog rada, čl. 18. , st. 1., do 1. travnja tekuće godine. Mogu li ja, s obzirom na navedeni pravilnik, a budući da rad škola nije obustavljen, zahtijevati od učenika da navedenog dana dođu u školu prijaviti završni rad?

Predlažemo da već sada organizirate zaprimanje prijavnica u elektroničkom obliku. Učenici ih mogu popuniti kod kuće te poslati elektroničkom poštom sa svog AAI@EduHr korisničkog računa.

 

PROVOĐENJE NASTAVE U DOPISNIM ŠKOLAMA

 Poštovani, Moje ime je xxxxxx, maturantica opće gimnazije koja pohađa centar za dopisno obrazovanje odraslih u Zagrebu. Pošto se obustavila nastava u svim obrazovnim ustanovama, uključujući i moju dopisnu školu, do 28. ožujka, no sada po najnovijim informacijama sve do 19. travnja, mene zanima kako bude se provodila nastava u dopisnim školama. Takve škole se provode po sistemu izvanrednih studenata, što znači da imaju samo konzultacije i ispite. Ostala na samome jednom ispitu koji moram položiti, no ne mogu pristupiti ispitu pošto je obustavljena nastava i sve konzultacije i ispiti su otkazani dok se ne dobiju nove informacije kako bude se provodila dalje nastava. Kako budem sada položila zadnji ispit kao maturant koji pristupa ove godine na državnoj maturi, ako nije razriješena situacija s dopisnim školama i novim načinom održavanje nastava? Date su rješenja za redovne škole te fakultete, no nitko nije dao rješenje za dopisnu školu koja radi po drugačijem principu. Kako budu se provodili ispiti u ovim okolnostima? Zbog ove situacije otkazani su mi ispitni rokovi i za ožujak i za travanj, upitan mi je i mjesec svibanj, a maturantica sam. Molila bih da mi se daju odgovori na ova pitanja.

 Ustanove za obrazovanje odraslih također trebaju na mrežnim stranicama jasno oglasiti novi režim rada i omogućiti polaznicima završetak započetih programa ako je to moguće u novim okolnostima. Nastava na daljinu kakva se provodi u redovitim školama može se provoditi i u obrazovanju odraslih. Ako Vam to nije omogućeno, javite se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ovom ministarstvu pritužbom.

 

MOGUĆNOST OTVARANJA VIRTUALNE UČIONICE ZA RAZREDNU NASTAVU

Smiju li se virtualne učionice otvoriti i za razrednu nastavu? Naime, predajem engleski od 1.-4.razreda u OŠ Velika Mlaka te bi mi taj vid nastave uvelike olakšao rad, pogotovo ako se ova situacija oduži, ali ravnateljica nikako ne izlazi u susret. Tvrdi da tako piše u dopisu MZO, a iz prakse ostalih mojih kolega i kolegica vidim da nije tako, oni uvelike koriste i Class Dojo i Google Classroom i Izzi virtualne učionice. Naša komunikacija u razredima se odvija tako da materijale šaljemo učiteljima i učiteljicama razredne nastave ili u grupe na WhatsUpp-u ili Viberu. Moje mišljenje je da takav oblik komunikacije nije primjeren jer moj privatni broj je moj privatni broj te ga ne želim davati svim roditeljima, a također smatram da to nije primjereno za ovu situaciju jer mnoge poruke će se trebati brisati i samim time nestat će pisani trag o učenikovom napretku. Oprostite na dugoj poruci i hvala Vam unaprijed.

U dogovoru s roditeljima, razrednom učiteljicom i ravnateljicom škole te prema procjeni mogućnosti učenika, možete otvoriti virtualnu učionicu. Ovdje je ključan pristanak roditelja da se izravno komunicira s učenicima te procjena razredne učiteljice imaju li učenici primjerenu razinu digitalnih vještina te potrebnu opremu.

 

OTVARANJE MAILOVA NA DRUGIM PLATFORMAMA

Kako imamo poteškoće s carnetovim webmailom (a od nas se traži da preko njega ostvarujemo komunikaciju s učenicima), možete li napisati kako se dozvoljava otvaranje mailova i na drugim platformama (gmail,yahoo…) iz kojih će biti jasno vidljivo ime nastavnika (ime i prezime)? Problem je što i učenicima ne radi navedeni mail, a nekad ni zbog veličine datoteke nije moguće poslati. Smatram kako je u ovim situacijama najvažnije da smo dostupni učenicima.

Sustav je stabiliziran tijekom proteklog tjedna. Korištenje elektroničkih identiteta [email protected] je obavezno. Djelatnici i učenici ne trebaju koristiti CARNET-ov webmail jer se mailovima [email protected] može pristupati i u drugim programima za elektroničku poštu, primjerice Microsoft Outlook.

 

POTPISIVANJE IZJAVA OD STRANE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Poštovani, ispričavam se na smetnji, no imala bih jedan kratak upit vezano uz potpisivanje Izjava od strane učitelja i stručnih suradnika o tome da su nam kod kuće osigurani uvjeti za rad na daljinu. Naime, ravnatelji traže od učitelja da dođu u školu osobno potpisati izjave, a s obzirom na najnoviju Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, učitelji negoduju i zabrinuti su  da dođu u školu radi potpisivanja istog. S posebnim naglaskom na one koji žive na udaljenim mjestima od škole, imaju  malu djecu, bolesne stare roditelje, a i sebe i članove svoje obitelji izlažu nepotrebnom riziku. Da li je moguće da se izjave s traženim podacima popune i elektronskim putem pošalju ravnateljima te da se priznaju kao vjerodostojne i istinite?

Ako do sada niste potpisali te izjave (to je bilo potrebno napraviti prošli tjedan), možete potvrditi izjavu odgovorom sa službenog e-maila na službeni e-mail ravnatelja.

 

PROMJENA ŠKOLE UČENIKA – TABLETI

Poštovani, naš bivši učenik je dobio tablet u našoj školi, a kako učenik sad pohađa drugu školu, mi smo mu predali njegov tablet koji je naručen prije nego je on prešao u tu školu. Tablet smo izbrisali iz MDM sustava naše škole i obavijestili njegovu novu školu. Vama javljamo da znate da je tablet sb: __________, predan učeniku oib: __________ s A1 sim karticom sb: __________. Nadam se da je procedura ispravna s obzirom na situaciju, željeli smo da učenik što prije može pratiti nastavu. Javljamo Vam ovo da znate da taj tablet više nije kod nas. LP

Hvala, evidentirat ćemo navedene promjene u projektnoj dokumentaciji.

 

PROPUSNICE

Poštovani, Na temelju Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja potpisala sam izjavu da ću raditi kod kuće i da imam potrebnu opremu, te da ću svaki dan biti dostupna u određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici i održavati nastavu na daljinu u uobičajenom opsegu radnog vremena. Ozbiljno sam shvatila svoje obveze i redovito ih izvršavam – što do danas nije bio nikakav problem – budući da imam dostupan neograničeni internet u mjestu prebivališta – a i u stanu koji imam na korištenju u gradu u kojem je škola u kojoj radim. U svakom od ta dva mjesta imam i po jedno računalo/laptop. ( U krajnjoj liniji – došla bih u školu i odradila posao – ako bi bilo problema.) Problem se pojavio jer je donešena odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta – čime sam osuđena samo na rad na jednom mjestu (mjestu prebivališta) .Znači – koliko mi se pokvari laptop, ruter… ili bude problema s internetskom vezom (ovo je selo…) – ja nemam nikakve alternative za taj rad: ne mogu doći u školu niti u stan izvan mjesta boravišta – jer nema propusnicu. Ja se nadam da mi to neće biti potrebno – ali uz sve ove probleme koje imamo, uz sav stres koji nas prati, uz svo nastojanje da svoj posao odradim kako treba, da učenici na vrijeme dobiju sve što im je potrebno da odrade svoje školske obveze – ja sam se sad susrela i s ovako banalnim problemom. Zbog kojeg se svejedno osjećam nemoćno, pomalo isfrustrirano i jadno, jer stvarno ulažem trud u kvalitetnu pripremu nastave. Pitala sam ravnatelja o tome – međutim on smatra da Ministarstvo mora donijeti odluku o izdavanju te propusnice. I što će se desiti ako mi se doista nešto od ovog gore desi (kvar opreme)? Teško da će u ovim uvjetima bilo kakva kvar biti riješen unutar 24 sata. Nadam se nekom savjetu ili uputi i kako postupiti. Lijep pozdrav

Hvala Vam na brizi i predanom radu. Upute o izdavanju propusnice dostupne su na https://www.koronavirus.hr/.

 

URATCI UČENIKA

Poštovana ministrice, da Vam pokušamo  uljepšati dan. Učenicima sam zadala zadatak iz Glazbene kulture sastaviti rap o ŠKOLI NA TREĆEM. Ovdje je nekoliko linkova na video zapise njihovih uradaka: 

https://www.youtube.com/watch?v=xtgqTCIBb8w 

https://www.youtube.com/watch?v=GXpmQPYSZ3A 

 https://www.youtube.com/watch?v=efxA6eyD6ik 

 https://www.youtube.com/watch?v=EJGLzw-GJYk 

 https://www.youtube.com/watch?v=H71XYZZjYKU 

 https://www.youtube.com/watch?v=OOHjqpxSfu4 

 Lijep pozdrav iz Vojnića, 

1.b i Anica Globan Kovačić 

Hvala Vam. Ovo je stvarno prekrasno i poticajno za sve nas 😊. Kada djeca uživaju, najbolje uče.

 

 


Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin