Lipanj i srpanj 2019.

Ravnatelji, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Ravnatelji, skupovi uživo – priprema za frontalnu primjenu novih kurikuluma, lipanj i srpanj 2019.

Objavljeno: 29. srpnja 2019.

U razdoblju od 7. lipnja do 10. srpnja 2019. godine održano je 37 stručnih skupova za ravnatelje osnovnih, srednjih škola i posebnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini na kojima je sudjelovalo 993 ravnatelja.

Skupovi su održani u sljedećim gradovima/mjestima: Zadar, Zagreb, Metković, Varaždin, Sveti Ivan Zelina, Primošten, Virje, Slatina, Donja Dubrava, Osijek, Velika Kopanica, Split, Popovac, Hreljin, Sisak, Novigrad, Našice, Labin, Nova Gradiška, Topusko, Tuhelj, Omiš, Vukovar, Velika Pisanica, Jakšić, Bjelovar, Draganići i Gospić.

Predavači i voditelji radionica bili su članovi radne skupine za ravnatelje: Zdenko Kobeščak, Mirjana Ribić, Zdravka Grđan, Snježana Coha, Sonja Pribolšan-Pongračić, Ingrid Sau, Vesna Car, Romana Šimunić-Cvrtila, Lidija Kozina, Vesna Lončar-Cindrić, Ljiljana Ptačnik, Vedrana Elez, Ivica Radošević, Božica Majhen, Astrid Čulić, Helena Valečić i Josip Kličinović.

U provođenju stručnih skupova sudjelovali su i viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje: Vlade Matas i Vladimira Brezak.

Naziv stručnog skupa je bio „Kurikulumski pristup poučavanju“. Cilj je bio sa svim ravnateljima upotpuniti i pojasniti novu paradigmu poučavanja kroz sljedeće teme:

 1. Kurikulumsko planiranje – otkud se kreće planirati, što sve treba biti uključeno u planiranje, kako provesti planiranje prema kurikulumskim načelima poučavanja i koja je uloga ravnatelja u procesu promjena.
 2. Pružanje podrške – prepoznavanje i primjena vještina potrebnih za kvalitetno pružanje podrške i uloga pružanja podrške kao potpora uvođenju kurikularne reforme.
 3. Vrednovanje – koja su tri pristupa vrednovanju, kada i zašto provoditi svaki od tih pristupa, koje su promjene što se tiče vrednovanja u novom kurikularnom pristupu poučavanja te kako dati dobru povratnu informaciju

Na stručnim je skupovima sudjelovalo 993 ravnatelja od kojih je njih 504 ispunilo anketu (50,76 %).

Prema rezultatima ankete, 375 ravnatelja (74%) u potpunosti je zadovoljno organizacijom skupa, a njih 124 (25% ) je djelomično zadovoljno skupom i 4 (1%) u potpunosti nezadovoljno.

Sukladno rezultatima zadovoljstva organizacijom skupa, ravnatelji su istaknuli  zadovoljstvo dobivenim informacijama na skupu vezanim uz razumijevanje promjena u planiranju poučavanja.

Kroz anketu, sudionici su imali priliku iskazati u kojoj se mjeri slažu s osnovnim idejama kurikulumskog pristupa poučavanju, a odnose se na:

 • Definiranje ishoda aktivnosti omogućava/olakšava/ poboljšava svrsishodno i konkretno planiranje nastavnog procesa.
 • Planiranje vrednovanja, koje se odvija odmah nakon planiranja ishoda, pomaže u konkretnijem planiraju aktivnosti
 • Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje potiče učenike na veću aktivnost, odgovornost i razvoj samoreguliranog pristupa
 • Usmjerenost na učenika, a ne na sadržaj, temelj je kvalitetnog kurikulumskog planiranja poučavanja,

Iz prikazanih grafikona primjetno je kako se od 41%-62% sudionika slaže s navedenim tvrdnjama u potpunosti, a 33%-53%  se uglavnom slaže.

Spremnost vezanu za uvođenje promjena u svom radu, sudionici su izrazili kroz slaganje s postavljenim tvrdnjama:

 • Kurikulumsko planiranje smatram primjenjivim u svojoj školi.
 • Edukacije su me motivirale da unaprijedim vođenje škole.
 • Više vremena posvetit ću podizanju kvalitete učenja i poučavanja u svojoj školi.

Ravnatelji su se izjasnili vezano iz pogleda svog djelokruga rada, te se slijedom toga u potpunosti ili uglavnom slažu što pokazuju i rezultati ankete (90%-98%).

Sudionici se u velikoj većini slažu s novim načinom kurikulumskog planiranja, edukacije su ih motivirale na unaprjeđenje vođenja škole te će više vremena posvetiti podizanju kvalitete učenja i poučavanja u svojoj školi.

Sudionici su imali priliku napraviti samoprocjenu svog sudjelovanje tijekom stručnog skupa (1 = potpuno neaktivan; 5 = potpuno aktivan) gdje su procijenili svoju uključenost s 3,98.

Prilikom procjene svojih kompetencija vezanih uz kurikulumsko planiranje 11% sudionika vrednovalo se s odličnim (5), 52% vrlo dobrim (4), 35% dobrim (3), 2% dovoljnim (2) i 0% nedovoljnom ocjenom.

U sljedećim edukacijama ravnatelji bi htjeli više biti osnaženi u području djelokuruga njihovog rada:

 • Rukovođenje i upravljanje školom
 • Kurikulumsko planiranje – odgovori na konkretna pitanja
 • Metodički pristupi učenju
 • Komunikacija i vrednovanje
 • Pružanje podrške
 • Problem nasilja u školama
 • Verbalna agresija i strategije obrane
 • Učiti kako učiti
 • Roditelji kao dionici procesa odgoja i obrazovanja
 • Kako motivirati učitelje
 • Vrednovanje
 • Izrada GIK-a
 • Međupredmetne teme
 • Upotreba digitalnih alata i IKT-a općenito
 • Edukacije u živo, radionice
 • Primjeri dobre prakse
 • Uvid ravnatelja u nastavu
 • Napredovanje ravnatelja
 • Pravilnici i zakoni
 • Unaprjeđenje odgoja
 • Planiranje rada škole
 • Komuniciranje u kriznim situacijama
 • Odnosi s javnošću
 • Aktivno slušanje kod pružanja podrške
 • Školski menadžment
 • Vođenje i upravljanje resursima
 • Suvremene metode poučavanja
 • Školski projekti
 • Opstanak umjetničkog obrazovanja u RH i njegove specifičnosti
 • Glazbeno obrazovanje i uključivanje u sustav
 • Rad s djecom s teškoćama i njihova integracija
 • Rad s darovitima
 • Strategije obrazovanja
 • Psihološke teme
 • Vrednovanje rada učitelja
 • Organizacija rada škole
 • Prosvjetna inspekcija, propisi i reforma
 • Samovrednovanje
 • Ravnatelj kao stručni voditelj škole
 • Školski kurikulum
 • Licenciranje ravnatelja – status ravnatelja
 • Napredovanje učitelja u zvanje
 • Ujednačavanje kriterija i interdisciplinarnih ispitivanja na svim razinama obrazovanja
 • Priprema provedbe i sam provedba reforme
 • Načini refleksije na GIK za vrijeme nastavne godine
 • Vođenje promjena
 • Vrednovanje rada učitelja kada ne budu sudjelovali u izboru ravnatelja
 • Organizacija nastave – blok sat, nastava u blokovima, međupredmetne teme, projektna nastava
 • Majeutika
 • GPP i Kurikulum
 • Kultura slušanja
 • Upravni postupak i uvid u nastavu
 • Planiranje rada i procjena kvalitete rada
 • Natjecanja
 • Uloga ravnatelja u promjenama
 • Sistematizacija podrške školama
 • Medijacija
 • Planiranje i organizacije nastave po tematskim ciklusima
 • Komunikacija s teškim roditeljima
 • Vođenje i planiranje projekata
 • Vrednovanje učenika s teškoćama
 • Nagrađivanje dobrih učitelja
 • Kako razbiti strah i predrasude u uvođenju promjena i praćenje realizacije i primjene promjena
 • Zakonska regulativa i autonomija učitelja i ravnatelja
 • Kurikulumsko planiranje i raspored sati
 • RWCT
 • Istraživački usmjerena nastava
 • Što ako se ishodi ne postignu
 • Upravljanje vremenom
 • Izborni programi za učenike i primjenjive nastavne metode
 • Podrška nadležnih institucija
 • Konkretna iskustva iz eksperimentalnih škola
 • Motivacija učitelja za rad u virtualnim učionicama
 • Komunikacija i rješavanje sukoba, ozračje u kolektivu, suradnički odnosi
 • Škole nacionalnih manjina u reformi
 • Međuljudski odnosi
 • Vrednovanje aktivnosti učitelja u virtualnim učionicama
 • Usklađenje novih načina poučavanja i količine nastavnih sadržaja – upute za nastavnike te kontrola provedbe novih kurikuluma
 • Autonomija škole i odgovornost
 • Rad učitelja na više škola i planiranje
 • GROW metoda
 • Strukovni kurikulum i obaveze iz radnog prava
 • Odgovornosti i dužnosti ravnatelja u provođenju reforme
 • Informatizacija škole
 • Usporedba starog i novog
 • Smanjivanje izostanaka učenika
 • Ponoviti i utvrditi dosadašnje teme
 • Pritisci roditelja zbog ocjena
 • Podizanje pedagoškog standarda u srednjim školama
 • Suradnja s Centrom za socijalnu skrb
 • Korelacija vrednovanja i ishoda učenja u strukovnim školama
 • Zanimanja potrebna gospodarskom sektoru
 • Škole koje provode posebne programe
 • Informatika za učenike s teškoćama u razvoju
 • Edukacije za učitelje rehabilitatore i specifičnosti rada ustanova
 • Pisanje projekata
 • Računalni programi koji pomažu ravnateljima u radu
 • Rad i aktivnosti u učeničkim domovima (planiranje, vrednovanje, novine u organizaciji učenja)
 • Udžbenici i autonomija učitelja
 • Praktični rad u školi
 • Organizacija nastave u velikim školama s deficitom prostora
 • Asertivna komunikacija u školi
 • Razvoj odgovornosti učitelja
 • Državna matura
 • Mreža strukovnih škola u RH kao preduvjet za kvalitetnu reformu strukovnog obrazovanja
 • Kombinirani razredni odjeli
 • Psihološki pristup učenicima s teškoćama
 • Obaveze stručnih suradnika u reformi
 • Radionice uživo s učiteljima, planiranje i vrednovanje

Izdvajamo sljedeće komentare sudionika vezane uz stručni skup:

Konkretno, jasno. Kolegice i kolega  ugodni i otvoreni za pomoć. Koristilo mi je. Pomoglo da uvidim kako dobro razmišljam i da sam spremna za još novih učenja.

Sve pohvale. Svakako ih treba jos pocetkom nastavne godine prijesvega kao podtska onima koji tek ulaze u reformu.

Već viđeno na Loomenu.

Ugodna atmosfera. Neki se sadrzaji ponavljaju s Loomena. Prekasno odrzano. Mislim da su ravnatelji trebali informacije dobiti prije nastavnika.

Nema potrebe iznositi ponovo sadržaje koje smo prosli na Loomenu. Vjerojatno ima kolega koje ne sudjeluju u radu na Loomenu ali inda skup teeba organizirati samo za njih. Prvi dio oredavanja je bio bolji jer smo dobili konkretne odgovore od kolegice ravnateljice iz Varazdina.

Dobra organizacija, hvala domaćinima, predavačice su iznijele puno praktičnih primjera i primjera iz prakse

Dobro je bilo što smo dosta razgovarali. Pružanje podrške je bilo potpuno nepotrebno.

Kolege ugodni i izvrsno pripremljeni.

Predavačice su izvrsno obradile aktualnu temu, dodatnim objašnjenjima su me motivirale i ohrabrile za uspješno provođenje i realizaciju svih aktivnosti koje nas očekuju u novoj školskoj godini.

Sve je u redu, predavacice su se jako potrudile pojasniti moguce kriticne tocke.

Kolegijalna atmosfera skupa. Razmjenjivanje iskustava.

Više radioničkog rada uživo.

Predavači su vise nego dobri. Razumljivi u predavanjima. Teme aktualne.

Potrebni su ovakvi skupovi uživo vise.

Posebne ustanove i djeca s teskocama trebaju specificnija usavrsavanja, a ne ona koja su za opcu populaciju. Prica o vrednovanju je neprimjenjiva jer djeca s teskocama ne mogu realno ocjenjivati sebe i druge.

Potrebno je posvetiti vise paznje ucenicim s teskocama i privedbi cjelovite kurikularne refotme u posebnim ustanovama

Može više ovakvih skupova.

Odlična organizacije i kompetentni predavači koji su se nosili sa brojnim upitima i komentarima kolega ravnatelja. Treba nam još takvih susreta kako bi raščistili sve nedoumice i sumnje a i izazove koji stoje pred nama. Promjene su krenule i valja nama provoditi ih!

Kolegice ravnateljice su se trudile prenijete svoja iskustva tijekom prve, eksperimentalne provedbe reforme u svojim školama. Na jednostavan su i zanimljiv način prezentirale  i zadane teme.

Nisam zadovoljna s informacijama jer ne znam kako planirati rad u novoj skolskoj godini

Ustrajati na provođenju reforme. Pohvala predavačima.

Saznali smo niz informacija koje će nam pomoći u radu

Skup je bio koristan, predavači strpljivi i voljni odgovoriti na naša pitanja te saslušati nas.

Voditeljice su se veoma potrudile u realizaciji teme, potrebno je još takvih edukacija

Ozračje na skupu bilo je iznad očekivanog.

Mislim da je ovakav skup trebao održati ranije, a ne sada na kraju školske godine. Trebalo je biti više ovakvih skupova uživo na ovu temu

Skup je kvalitetno organiziran.

Nasi ravnatelji bi morali biti vise otvoreni za promjene, koje su dobre i nuzne.

Sve teme prosli  smo u edukacijama na Loomenu.  Ravnatelj danas zbog širine područja rada i obima poslova treba svakako pomocnika ravnatelja, kao sto je to nekada i bilo u nasim skolama.  Posebno skole koje imaju i vise od 5 podrucnih skola.

Mislim da smo trebali održati skup na početku školske godine i od rada još nekoliko puta. Nedostaje nam konkretnih informacija i uputa što raditi…

Sve teme sam već proučila na loomenu.

Pozitivno je što su predavači iz eksperimentalnih škola, tako da su svoja iskustva podijelili s nama.

Zadovoljna sam održanim skupom. Bilo je vremena i za razmjenu iskustava što je uvijek dragocijeno u našem radu.

Bilo je korisno, jasno, predavačice odlične. Motivirana sam te ću još bolje davati podršku svima u školi.

Zanimljivo i treba ponoviti.

Stručni skup, koji sam danas slušao je čista 5-ica..!!

Trebamo više iskustava ljudi sa terena koji su već uključni u reformu, savjeta, situacija s kojima bismo se mogli susresti, i slično.

Predavačice su osobe iz prakse koje su podigle motivaciju skupu ravnatelja.

Dobra zamisao, ali previše ponavljanja za one koji su aktivni i ažurni u virtualnim učionicama.

GŠ su specifične i ovaj skup nije bio pripremljen za nas

Željela bih da možemo dobiti prezentacije da bi se kasnije mogla podsjetiti i proći neke stvari kad želim.

Predavači su izuzetno pripremljeni i odlično su prenijeli svoja iskustva. Nakon skupa, mnoge su stvari jasnije.

Uzasno je glupo sjediti 4 sata i slusati “reprizu” Lumena. Smatram da smo trebali dobiti neke konkretne informacije o sljedecoj skolskoj godini

Nadam se da ce netko u MZO vise paznje posvetiti Ucenickim domovima u cilju ukljucivanja u kurkularnu reformu.

Kvalitetno pripremljeno i ostvareno. Komunikacija izmedu predavaca i sudionika izvrsna i temeljena na iskustvu. Edukacije uzivo su bolje u konkretnim situacijama.

Vrlo zadovoljna i bolje sve čuti uživo.

Naravno, da je koristan ali tek se otvaraju teme i pitanja.

Pozitivno ocjenjujem rad u radionicama.

Hvala kolegama predavačima na kvalitetnom pristupu i predavanju i prema nama ravnateljima ponaosob. Veliki trud i pomoć pri pitanjima koji i nisu bili dio predavanja. Hvala vam. Sretno do novog susreta?

izvješće Ravnatelji
Podijelite članak:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin