Sažetak dnevničkih zapisa

Sažetak dnevničkih zapisa

Dnevnički zapisi – kvalitativna analiza

Tijekom provedbe prve godine eksperimentalnog programa Škola za život u školskoj godini 2018./2019., predmetni nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji putem sustava Loomen imali su mogućnost kontinuiranog vođenja nastavničkog dnevnika s osvrtom na provođenje eksperimentalnog programa u realnom okruženju. Na taj način članovi Mentorskoga tima imali su uvid u pozitivne strane provođenja eksperimentalnog programa, ali i izazove s kojima se nastavnici susreću u svojim učionicama. Velik broj sudionika eksperimentalnog programa koristio je mogućnost vođenja dnevnika kako bi svoje dojmove iznijeli jednokratno ili kontinuirano kroz školsku godinu, pri čemu je prikupljen sljedeći broj stranica dnevničkih zapisa:

 • 890 stranica po predmetima,
 • 233 stranice nastavnika razredne nastave,
 • 116 stranica zapisa ravnatelja,
 • 64 stranice zapisa stručnih suradnika.

Dnevničke zapisalo pisalo je 657 nastavnika predmetne nastave, 180 nastavnika razredne nastave, 84 stručna suradnika i 51 ravnatelj, odnosno ukupno 1070 odgojno-obrazovnih radnika iz eksperimentalnih škola pisalo je dnevničke zapise tijekom prve godine provođenja eksperimentalnog programa.

U dnevničkim zapisima nastavnici su se osvrnuli na provođenje eksperimentalnog programa Škola za život pomoću sljedećih smjernica:

 • kompetencije učenika u rješavanju problema: Koje promjene primjećujete?
 • zadovoljstvo učenika: Koje promjene primjećujete?
 • kurikulumi: Koje ste prednosti i nedostatke uočili?
 • oblici rada, metode poučavanja i metode vrednovanja: Koje ste primijenili i kako njihova primjena doprinosi poboljšanjima?
 • nastavna sredstva: Koja nastavna sredstva koristite i na koji način ona doprinose poboljšanjima?
 • osobni dojmovi: Koliko ste zadovoljni rezultatima promjena koje ste unijeli?

Stručni suradnici su se, uz spomenuto, osvrnuli i na motivaciju učitelja, a ravnatelji na učenike, nastavnike, roditelje, atmosferu u školi, nastavna sredstva i edukaciju nastavnika.

Nastavak ovog dokumenta donosi sažetke odgovora učitelja i nastavnika u predmetnoj nastavi. Identificirani su najistaknutiji pozitivni aspekti te najčešći izazovi u provedbi programa – za svako pojedino pitanje.

 

Sažeci dnevničkih zapisa po predmetima

Kompetencije učenika u rješavanju problema: Koje promjene primjećujete?

Pozitivne promjene:

 • Nastavnici u svojem radu u većoj mjeri primjenjuju metodu rješavanja problema.
 • Učenici tijekom vremena postaju sve samostalniji u rješavanju problema.
 • Učenici kroz rješavanje problema razvijaju mnoge druge kompetencije: suradničko učenje, prezentacijske vještine, kreativnost, proaktivnost, pretraživanje različitih izvora informacija…
 • Učenici postaju sve svjesniji vlastite odgovornosti za rezultate rada.

Izazovi:

 • Učenici dolaze s niskim kompetencijama rješavanja problema (nedostatan vokabular, slabe vještine čitanja i pisanja, tehničkog crtanja itd.).
 • U pojedinim predmetima učenici imaju s vrlo nisku razinu predznanja, što negativno utječe na ostvarenje svih predviđenih ishoda.
 • Dio učenika pruža otpor kod rješavanja problemskih zadataka i teško ih je potaknuti na razmišljanje.
 • Nastavnicima je potrebno više vremena za pripremu problemskih zadataka.

 

Zadovoljstvo učenika: Koje promjene primjećujete?

Pozitivne promjene:

 • Većina učenika je motiviranija i zainteresiranija za rad.
 • Učenici više međusobno surađuju i aktivniji su te polako shvaćaju da trebaju preuzeti odgovornost za vlastito učenje.
 • Veseli ih što mogu aktivno sudjelovati u kreiranju i provođenju nastave.
 • Na nastavu dolaze opušteni i bez stresa, pogotovo u vrijeme zaključivanja ocjena.
 • Vole koristiti digitalne alate u nastavi.

Izazovi:

 • Pojedini nastavnici ne primjećuju veće zadovoljstvo kod učenika.
 • Pojedini učenici se teško privikavaju na to da se od njih traži aktivnost na satu.
 • Pojedini učenici pokazuju bojazan da će imati manje znanja nego učenici koji nisu u eksperimentalnim školama.
 • Učenici jako malo rade od kuće, nemaju naviku učenja i pisanja domaćih zadaća.

 

Kurikulumi: Koje ste prednosti i nedostatke uočili?

Pozitivne promjene:

 • Komentari su na nove kurikulume pozitivni u većini predmeta.
 • Nastavnici pohvaljuju autonomiju i samostalnost koju donosi.
 • Nastavnici više nemaju pritisak praćenja plana i programa koji je trebao biti razrađen do posljednjeg sata.
 • U Dnevnik rada omogućeno je upisivanje onoga što se stvarno događa u razredu.
 • Primjetno je rasterećenje u većini predmeta – manje je činjeničnog gradiva.
 • Metodički priručnici od velike su pomoći u planiranju nastave.
 • Dana je mogućnost prilagođavanja potrebama i sposobnostima učenika te općenitoj situaciji u razredu.
 • Ishodi se provlače dovoljno dugo.
 • Kurikulumi ostavljaju prostora za kreativnost nastavnika.
 • Više su povezani sa stvarnim životom.
 • Omogućuje se međupredmetna suradnja.

Izazovi:

 • Potrebna je veća angažiranost nastavnika u pripremi i provođenju nastave po novim kurikulumima jer zahtijevaju autonomiju nastavnika u osmišljavanju svladavanja ishoda.
 • Ponekad nastavnicima nedostaju smjernice o dubini i sadržajima koje učenici trebaju svladati.
 • Pojedini nastavnici po predmetima i dalje smatraju da je previše sadržaja i ne stignu sve obraditi.
 • Uz autonomiju dolazi i odgovornost nastavnika, a često nisu sigurni rade li dobro.
 • Poneki misle da će sloboda u provođenju kurikuluma dovesti do potencijalno većih oscilacija među školama u razini ostvarenosti ishoda.
 • Učenici nisu u ravnopravnom položaju na natjecanjima jer se sustav natjecanja još nije prilagodio.
 • Dio nastavnika ističe da nisu zadovoljni nekim udžbenicima jer nisu u potpunosti usklađeni s kurikulumom i nedostaje zadataka za vježbu pa ih moraju sami smišljati i koristiti različite druge izvore.

Oblici rada, metode poučavanja i metode vrednovanja: Koje ste primijenili i kako njihova primjena doprinosi poboljšanjima?

Pozitivne promjene:

 • U velikoj se mjeri koriste nove metode učenja i poučavanja koje uvelike doprinose raznolikosti i dinamičnosti nastave.
 • Sve se više koristi formativno vrednovanje koje učenika usmjerava u njegovom razvoju.
 • Upotrebljavaju se metode vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja.
 • Kao rezultat primjene novih metoda vrednovanja nema više toliko negativnih ocjena, ali niti (super)odlikaša.

Izazovi:

 • Učenicima treba vremena da se naviknu na nove metode rada.
 • Provođenje istraživačkih radova je izazovno.
 • Teško je kvalitetno provoditi nastavu i vrednovanje u velikim razredima.
 • Formativno vrednovanje oduzima puno vremena i predstavlja administrativno opterećenje.
 • Dijelu roditelja i učenika je i dalje jedino važno sumativno vrednovanje.
 • Nastavnici nisu sigurni u kojoj mjeri bi formativno vrednovanje trebalo utjecati na konačnu ocjenu.
 • Učenici nisu dovoljno objektivni i (samo)kritični u vršnjačkom vrednovanju i samovrednovanju.

 

Nastavna sredstva: Koja nastavna sredstva koristite i na koji način ona doprinose poboljšanjima?

Pozitivne promjene:

 • U poučavanju se koristi velik broj raznih digitalnih alata, što doprinosi motivaciji učenika.
 • Učenici vole koristiti digitalne alate u nastavi.
 • Umjereno i pomno planirano korištenje digitalnih alata u nastavi doprinosi kvaliteti i raznolikosti nastave te motivaciji učenika i ostvarivanju ishoda učenja.

Izazovi:

 • Problemi tehničke prirode s korištenjem tableta, ali isto tako i rukovanje učeničkim tabletima.
 • Problemi s internetskom vezom u pojedinim školama.
 • Nedostatna opremljenost učionica za pojedine predmete (posebice opreme za provođenje pokusa) i kašnjenje naručene opreme.
 • Nemaju svi učenici dovoljnu razinu informatičke pismenosti za korištenje tableta u nastavi.
 • Pojedinim nastavnicima potrebna je dodatna edukacija i pomoć u korištenju digitalnih alata.

 

Sažeci dnevničkih zapisa ravnatelja i stručnih suradnika

Dnevnički zapisi ravnatelja u velikoj mjeri potkrepljuju sve pozitivne aspekte i izazove u provedbi eksperimentalnog programa koje su prepoznali i sami nastavnici.

Kao izuzetno pozitivan aspekt provođenja eksperimentalnog programa ravnatelji navode atmosferu i pozitivno ozračje u školama te ističu da je Škola za život povezala kolege u zbornici te da više međusobno surađuju, diskutiraju i sl., a također je postignuta i bolja povezanost nastavnika s učenicima i roditeljima. Iako su online edukacije nastavnika zahtjevne i oduzimaju puno vremena, nastavnici su zadovoljni podrškom koju su im pružili članovi Mentorskog tima, no ističu potrebu i želju za više konkretnih edukacija uživo. Raspoloženje nastavnika varira od entuzijastičnih do nezadovoljnih i preopterećenih s obzirom na obujam posla krajem godine, no dojam je da su s vremenom sve svjesniji nužnosti promjena i vlastite uloge u tom procesu, a u konačnici zadovoljni postignutim rezultatima i promjenama koje su uveli u nastavu. Ravnatelji su svjesni svoje uloge u motiviranju i poticanju nastavnika na promjene. Plaćanje prekovremenih sati rada je dodatna motivacija nastavnicima koji su sudjelovali u provođenju eksperimentalnog programa. Provođenje eksperimentalnog programa omogućilo je i nabavku opreme koju inače ne bi škola bila u mogućnosti sama financirati. Manji je broj nastavnika koji pružaju otpor promjenama.

Generalno, ravnatelji u svojim zaključcima gotovo jednoglasno ističu da su zadovoljni što su bili dio eksperimentalnog programa Škola za život te smatraju da je to donijelo pozitivne promjene i veće zadovoljstvo nastavnika i učenika. Ističu i da su potrebne promjene određenih zakonskih akata i pravilnika da bi ideje Škole za život mogle u potpunosti zaživjeti.

Dodatno, pojedini ravnatelji ističu da ih smeta i žalosti što dio javnosti i kolega negativno percipira provođenje eksperimentalnog programa te smatraju da bi veći naglasak u promociji trebao biti na ciljevima programa – novim načinima poučavanja i edukaciji nastavnika, a ne na tabletima i lakšim udžbenicima, što stvara pogrešnu sliku u javnosti.

Jednako kao i ravnatelji, i stručni suradnici prepoznaju gotovo sve pozitivne aspekte reforme i izazove koje su naveli predmetni nastavnici. Stručni suradnici pohvaljuju savjetničke posjete školama, no ističu potrebu za edukacijama u Loomenu koje su prilagođene različitim profilima stručnih suradnika (pedagozi, psiholozi, knjižničari).

 

Zaključak

U preko 1300 stranica dnevničkih zapisa koje su pisali učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji tijekom cijele školske godine prikupljeni su vrijedni materijali koji daju uvid u samu srž reformskih procesa u školi. Ukupno 1070 odgojno-obrazovnih radnika iz eksperimentalnih škola pisalo je dnevničke zapise tijekom prve godine provođenja eksperimentalnog programa.

Najvažnije su analize po pojedinim predmetima jer mogu usmjeravati daljnje edukacije i pomoći Mentorskom timu u osmišljavanju podrške u školama.

Sažetak na općoj razini daje odgovore na važna pitanja po pojedinim postignućima, odnosno pozitivnim promjenama, kao i izazovima koji priječe da se razviju puni potencijali reforme. Posebno ističemo problemski pristup nastavi i formativno vrednovanje koje daje potporu učeniku u procesu učenja i spoznaji o tome kako učiti. Tu je od posebne važnosti aktivnost učenika koju treba ostvariti unatoč tome što se većinu učenika na to ranije nije poticalo. Kod formativnog vrednovanja pak do izražaja dolazi potpuna promjena paradigme poučavanja i učenja koja od nastavnika zahtjeva drugačiji, sadržajniji način pripreme, ali i kreativni pristup nastavi. Promišljeno korištenje digitalnih alata motivira učenike, ali i učenici i nastavnici trebaju još edukacije na tu temu.

Ravnatelji posebno ističu pozitivnu atmosferu u zbornici i puno više suradnje među nastavnicima, ali ih i žalosti donekle negativna slika koja se stvara u javnosti jer se naglasak stvara na pogrešne stvari (tableti), a ne na pozitivne promjene u samoj nastavi.

Stručni suradnici pohvaljuju savjetničke posjete školama, no ističu potrebu za edukacijama u Loomenu prilagođenih pojedinoj struci. Ove preporuke uzete su u obzir kod pripreme za frontalno uvođenje kurikularne reforme u sve škole. Unatoč velikom broju škole (preko 1300) u svima će se održati savjetnički posjeti u svakom polugodištu.

U konačnici, može se zaključiti da je u početku provođenja eksperimentalnog programa bilo podosta izazova koji su se rješavali tijekom godine te je bilo potrebno određeno vrijeme da svi sudionici u obrazovnom sustavu shvate očekivanja i svoju ulogu te se naviknu na novi način rada. Opterećenje nastavnika bilo je povećano zbog učestalih edukacija i pripreme nastavnih materijala te snalaženja s uvođenjem digitalnih alata u nastavu i novim načinima vrednovanja, a i učenicima je trebalo vremena da se priviknu na svoju aktivniju ulogu u nastavnom procesu. S vremenom su se sve više počele uočavati pozitivne promjene u zadovoljstvu učenika i nastavnika novim načinima rada, no nastavnici i ravnatelji naglašavaju da se će konkretni rezultati ovakvog načina rada i promjene u kompetencijama učenika moći vidjeti tek za nekoliko godina.

Više detalja o specifičnim primjedbama u pojedinim predmetima priloženo je u zasebnim dokumentima.

 

Analizu sastavila: doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, Sveučilište u Zagrebu, FOI